Om stiftelsen Natur- och Kulturvårdsleden i Umeälvens dalgång

Stiftelsen har till ändamål att verka för anläggande, utveckling och vård av en natur- och kulturvårdsled i Umeälvens dalgång inom Umeå kommun genom vilken verksamhetsområdets natur- och kulturvärden tas tillvara, levandegörs och förklaras samt att i detta syfte initiera, stimulera och samordna stiftares, markägares och andra intressenters verksamhet i området.

Projektens övergripande mål är att främja en hållbar utveckling med god lokal förankring. Detta ska göras genom att öka kunskapen om natur-, kultur- och friluftsvärden som finns längs Umeälvens dalgång från deltat upp till Brattby, bevara och informera om dessa samt göra området mera tillgängligt för allmänheten. Ideella organisationer och lokala föreningar ska ges goda möjligheter att engagera sig i projekten, delta i inventeringar, fältvandringar och skötsel.

Kontakta oss

Ordförande
Christer Paulsson
+46 70 55 176 11
chrpau517@gmail.comStiftelsen Natur- och Kulturvårdsleden i Umeälvens dalgång

c/o Christer Paulsson/Ume Älvdal
Hoppets gränd 6
903 34 Umeå

Firma

Stiftelsens firma är Stiftelsen Natur- och kulturvårdsleden i Umeälvens dalgång. (Ume Älvdal)

Om innehållet på webbplatsen

Texter och textkällor

Bildkällor

Lars Beckman

Karl Fahlgren
– Umeå sockens historia, Umeå 1970

Lantmäteriverket
– Historiska kartor

Länsstyrelsen i Västerbottens län

Björn Olsson
– Muntliga och skriftliga uppgifter om Gran och Grubbe

Umeå församling
– Husförhörslängder
– Mantalslängder

Umeå kommun
– Fakta om Umeå
– Inventeringar
– Stadsarkivet
– Stadsplaner
– Umeledens tidigare material
– Översiktsplaner

Västerbottens museum
– Kulturhistoriska undersökningar av byar i Umeå kommun
Tidskriften Västerbotten

Lars Beckman Ume Älvdal
Bengt-Åke Jonasson, Umeå Fritid
Ann-Margrethe Iseklint
Lars Lindh
– Flygbilder
Christer Paulsson Ume Älvdal
Västerbottens museum
– Fotoarkivet

Styrelsen och stadgar

Styrelsen

Ledamöter och ersättare
Ledamot för Umeå kommun: Christer Paulsson. Ordf
Ersättare Igor Hell

Ledamot för markägarna inom jordbruket och skogsbruket på norra älvstranden: Tore Karlsson
Ersättare Ulf Säfsten

Ledamot för markägarna inom jord-och skogsbruket på södra älvstranden: Vakant
Ersättare Vakant

Ledamot för Länsstyrelsen: Johanna Reinoja Cunningham
Ersättare: Peter Jonsson

Ledamot för Vattenfall: Jonas Sjöström
Ersättare Vakant

Ledamot för Umeå universitet och Lantbruksuniversitetet: Tapio Alakörkkö
Ersättare Vakant

Ledamot för allmänheten: Jenny Ferry
Ersättare Vakant

Firmatecknare
Christer Paulsson
Igor Hell

Stadgar

STIFTELSEN NATUR- OCH KULTURVÅRDSLEDEN
I UMEÄLVENS DALGÅNG

Stiftelsens namn och ändamål

§ 1
Stiftelsens firma är Stiftelsen Natur- och Kulturvårdsleden i Umeälvens dal-
gång.

§ 2
Stiftelsen har till ändamål
att verka för anläggande, utveckling och vård av en natur- och kulturvårdsled i
Umeälvens dalgång inom Umeå kommun genom vilken verksamhetsområ-
dets natur- och kulturvärden tas tillvara, levandegörs och förklaras och
att i detta syfte initiera, stimulera och samordna stiftares, markägares och
andra intressenters verksamhet i området.

Stiftare

§ 3
Stiftare är de som på särskild bilaga till dessa stadgar i samband med stiftel-
sens bildande 1984-12-05 antecknar sig såsom stiftare och de som därefter en-
ligt särskilda styrelsebeslut upptagit som stiftare.

Utan ändring av dessa stadgar äger stiftelsens styrelse genom enhälligt beslut
ansluta ytterligare intressent som stiftare.

Som stiftare kan anslutas myndighet och sammanslutning som önskar att for-
löpande verka för stiftelsens ändamål som det angivits i § 2.

Stiftelsens ekonomi m m

§ 4
Stiftelsens tillgångar utgörs av en grundfond, vad som genom bidrag eller eljest
tillfaller stiftelsen och avkastningen av dessa tillgångar.

§ 5
Till fullföljande av sitt syfte skall stiftelsen inbjuda kommuner, institutioner,
föreningar, sammanslutningar, företag och enskilda att stödja stiftelsens verk-
samhet med ekonomiska bidrag, arbetsinsatser eller vetenskapliga rön.

Stiftelsens styrelse

§ 6
Stiftelsen skall ha sitt säte i Umeå kommun.

§ 7
Stiftelsensangelägenheter handhas av en styrelse bestående av sju (7) ledamö-
ter. För varje styrelseledamot skall finnas en suppleant.
Sex av styrelseledamöterna jämte suppleant utses på följande sätt
Umeå kommun utser 1 ledamot och 1 suppleant
Länstyrelsen i Västerbottens län utser 1 ledamot och 1 suppleant
Umeå universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet utser 1 ledamot och 1 suppleant
Markägarna inom jordbruket och skogsbruket på norra älvstranden utser 1 ledamot och 1 suppleant
Markägarna inom jordbruket och skogsbruket på södra älvstranden utser 1 ledamot och 1 suppleant
Vattenfall AB utser 1 ledamot och 1 suppleant

Mandattiden för dessa ledamöter och suppleanter med ”fasta platser” skall vara
4 år.
En styrelseledamot jämte suppleant utses vid det årliga mötet som skall hållas
enligt §9 nedan. Vid val av denna representant äger var och en av ovanstående
personer en röst vardera.

§ 8
I fråga om vetenskaplig natur eller som eljest kräver särskild sakkunskap äger
styrelsen tiol sig adjungera en eller flera personer som besitter erforderliga
kunskaper.
Den som adjungeras till sammanträde äger deltaga i överläggningarna men ej i
besluten samt rätt att få sin mening antecknad i protokollet.
Informationsmöte och syn

§ 9
Det åligger stiftelsens styrelse att en gång årligen kalla alla stiftare till informa-
tionsmöte. Till detta tillfälle skall även inbjudas övriga som berörs av stiftelsens
verksamhet och de som eljest visat särskilt intresse för den. Allmänheten skall
på lämpligt sätt beredas tillfälle att delta. Detta möte har till syfte att informera
om årets verksamhet samt planer för kommande år. Mötet har också till syfte att
verka som ett stöd för stiftelsens styrelse för kommande verksamhetsår.
Styrelsen skall ta till vara de idéer och uppslag som kan framkomma vid mötet.
Mötet har ingen beslutande funktion. Stiftelsens anläggningar bör vid samma
tillfälle presenteras genom syn på stället eller på annat lämpligt sätt.

Styrelsens uppgifter, arbetssätt m m.

§ 10
Styrelsen ansvarar för att stiftelsens verksamhet främjar det syfte som angetts i
§ 2 och att stiftelsens tillgångar används för detta ändamål. Styrelsen ansvarar
för organisation och ledning av stiftelsens verksamhet.
Det åligger därvid styrelsen särskilt
att tillse att tillfredställande organisation finns för stiftelsens bokföring, och
medelsförvaltning samt utöva kontroll häröver,
att hålla sig noga underättade om stiftelsens verksamhet,
att för varje räkenskapsårs början fastställa inkomst- och utgiftsstat för det
kommande året,
att besluta om disposition av stiftelsens tillgångar,
att årligen, senast under mars månad, för revision överlämna räkenskaper och
årsberättelse över stiftelsens verksamhet under det gångna räkenskapsåret.

§ 11
Styrelsen skall sammanträda så ofta förhållandena påfordrar det. Kallelse till
styrelsesammanträde skall genom ordförandens försorg ske muntligen eller
skriftligen om möjligt minst fyra dagar före sammanträdet.

§ 12
Styrelsen är beslutsför då minst halva antalet ledamöter är närvarande.
Beslut fattas med enkelmajoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Firmatecknare

§ 13
Stiftelsens firma tecknas, förutom av styrelsen, av den eller dem som styrelsen
utser därtill.

Räkenskap och revision

§ 14
Stiftelsen är bokföringsskyldig i enlighet med Stiftelselagens regler. Stiftelsens
räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 15
För granskning av stiftelsens räkenskaper skall utses en godkänd eller auktori-
serad revisor i enlighet med Stiftelselagens regler.

§ 16
Styrelsen skall ge revisor tillgång till stiftelsens böcker, räkenskaper, protokoll och andra
handlingar samt i övrigt lämna det biträde som behövs för uppdragets genomförande.

§ 17

Revisorernas utlåtande över granskningen skall senast under maj månad till-
ställas envar stiftare.

Stadge- och statusändringar

§ 18
Stiftelsens stadgar kan ändras om samtliga stiftare är ense därom och förslaget
biträds av en majoritet av styrelsen.

§ 19
Stiftelsens stadgar kan ändras i enlighet med Stiftelselagens regler.
Vid stadgeändringsfråga som får tas upp av styrelsen krävs kvalificerad majori-
tet.

§ 20
Stiftelsen skall upplösas om dess verksamhet upphör eller samtliga stiftare är
ense därom.

§ 21
I händelse av Stiftelsens upplösning skall följande gälla:
Stiftelsens eventuellt behållna anläggningar och tillgångar skall i första hand
överlämnas till organisation med sådan inriktning och verksamhet som gör att
natur- och kulturvårdsleden kan leva vidare. I andra hand skall tillgångarna
användas så att de fasta anläggningarna i älvdalen kan leva vidare, i första
hand avses då Arboretum Norr och Kraftverksmuséet (Umeå Energicentrum).
Anläggningar som inte kan övertas av annan organisation skall hembjudas till
markägaren eller bortföras.

Dessa stadgar har ändrats vid årsstämma 96 06 04 och 97 05 22