Styrelseprotokoll Stiftelsen natur- och kulturvårdsleden i Umeälvens dalgång

Plats och tid: 2021-11-19 kl. 13.00-15.00 Hotell Björken

Närvarande Beslutande:
Christer Paulsson, ordf
Göran Andersson
Tapio Alakörkkö

Övriga närvarande:
Lennart Johansson, vice ordf
Roland Norbäck
Ingalill Bengtsson

Dagordningen fastställdes i enlighet med kallelsen.

§ 16

Inför Umeå 400 år
Utifrån utsänd aktivitetslista bildades fyra arbetsgrupper.
Varje grupp har rätt att adjungera nödvändig person för uppgiften.

Fiskegruppen
Göran Andersson (sammankallande), Ulf Säfsten och Erik Spade. Lennart Johansson utgör bollplank.

Informationsgruppen
Roland Norbäck (sammankallande) och Jenny Ferry. Christer Paulsson och Lennart Johansson utgör bollplank

Samverkansgruppen
Roland Norbäck (sammankallande) och Tapio Alakörkkö. Christer Paulsson och Lennart Johansson utgör bollplank.

Diverse aktiviteter
Jenny Ferry

Eventuella kostnader i samband med gruppernas arbete skall förankras hos ordföranden.

Vid protokollet: Justeras:

Ingalill Bengtsson         Christer Paulsson
                                          Ordförande