Styrelseprotokoll Stiftelsen natur- och kulturvårdsleden i Umeälvens dalgång

Plats och tid: 2021-08-27 kl. 13.00-16.00 Hotell Björken

Närvarande Beslutande:
Christer Paulsson, ordf
Jenny Ferry
Johanna Reinoia Cunningham
Tapio Alakörkkö
Övriga närvarande:
Lennart Johansson, vice ordf
Roland Norbäck
Ingalill Bengtsson

§§ 2 – 10

Dagordningen fastställdes i enlighet med kallelsen med följande tillägg från Lennart Johansson:
Umeå 400 år
Gc-väg från energicentrum under bron i Klabböle.

§ 2

Revisionsrapport

Revisionsrapporten läggs till handlingarna

§ 3

Genomförda aktiviteter

Ordföranden informerade om videoproduktioner som Roland Norbäck tagit fram om flottningsepoken och skiljestället vid Lillån i Ume älvdal.

§4

Pågående aktiviteter

Kolerakyrkogårdar och Krigskyrkogårdar

Roland Norbäck informerade om planerna på visualiserande filmer om kolerans framfart i Ume älvdal. Kolerakyrkogårdar finns på Holmen, i Röbäck och i Strömbäck.

Krigskyrkogårdar finns bl a på Backen.
Kontakt tas med Katrin Nygren på Länsstyrelelsen för restaurering av krigskyrkogården på Backen.

Hälsokällor

I Umeå finns hälsokällor på Ön, i Röbäck och tidigare även vid f d Stora Hotellet.

Roland Norbäck håller på med en visualiserande film om hälsobrunnar.

Skyltning och skyltsanering

Skadade och överflödiga skyltar har tagits ner och där det varit nödvändigt ersatts med nya fräscha skyltar. Detta arbete fortsätter.

Broschyrer

Under sommarmånaderna har det varit en strykande åtgång på broschyrer. Cykelkartorna ska revideras men då åtgången varit större än beräknat det blev nödvändigt att trycka upp nya innan revidering.

Vattenfall/Laxhoppet

Ordförande informerade om att han utan framgåg försök att komma i kontakt med Vattenfall och att han därför lyft frågan till kommunledningen.

Umeå fritid har på ett bra sätt löst städfrågan vid Laxhoppet och numera finns tunnor och toalett.

§5

Sociala medier

Diskuterades hur vi når unga vuxna mellan 20-25 år.
Jenny Ferry har gjort ett bra jobb med att marknadsföra Ume älvdal på Facebook och Instagram.
Diskuterades även hur man bäst skulle kunna marknadsföra oss via annons i ortspressen.

Beslut
Jenny Ferry fortsätter som tidigare med att marknadsföra Ume älvdal.

§6

Umeå 400 år

Dan Vähä håller i kommunens organisation av Umeå 400 år.
Kontakt bör även tas med Janne Hällgren och Jonny Schimmel för aktiviteter längst Ume älvdal.

Förslag på aktiviteter
Fisket i likhet med det som genomfördet 2019
Fiske och Miljö
Nättingprovning och information om nättingens historia
Sten, berg och grottor

§7

Fågeltornen

Ansvaret för skötseln av fågeltornen ligger på länsstyrelsen. Tornen är i mycket dåligt skick.
Roland Norbäck informerade om att det borde gå att göra digitala besök vid fågeltornen i stil med den stora älgvandringen.

Beslut
Ordföranden kontaktar länsstyrelsen om statusen på fågeltornen.

§8

Digitala medier

Diskuterades annonsering i digitala medier.

Beslut
Roland Norbäck kontaktar tidningar för en digital lösning.

§9

GC-väg Klabböle

Lennart Johansson har väckt frågan om GC-vägen från Umeå energicentrum med anslutningen i Klabböle.

Beslut
Ordföranden kontaktar kommunen för information om frågan.

§ 10

Nästa sammanträde hålls den 8 oktober 2021 kl. 13.00.

Vid protokollet: Justeras:

Ingalill Bengtsson         Christer Paulsson

                                          Ordförande