Närvarande:
Styrelsen (beslutande):
Christer Paulsson ordförande
Kjell-Eric Carlsson
Lena Lundevaller
Mats Hagner
Rune Eliasson
Övriga närvarande:
Lennart Johansson v ordförande
Erja Back adjj
Lars Beckman
Björn Olsson adj
Urban Gelfgren adj
Sune Norman
Stig Sandgren
Dagordningen fastställdes enligt nedanstående punkter.
1. Hänt sen sist
Skyltningen
Dagsläget diskuterades och bland annat togs frågan om engelsk text på skyltarna upp.
På något sätt måste detta problem lösas. En serverlösning borde vara möjlig.
Hemsidan
Även denna måste så snart som möjligt förses med engelsk text.
Marknadsföringsinsatser
Bildrebustävlingen redovisades. En mycket uppskattad tävling som bör få en uppföljare.
Annonser i VK har visat sig vara av mycket tveksamt värde. Ingen respons. Andra åtgärder måste till.
T-skirts har tryckts upp bl a utgort priser i bildtävlingen.
Samverkan
Ett nätverk av aktörer håller på att etableras. En ”mind-map” bör tas fram där samverkan illustreras med olika aktörers verksamheter.
2. Siktröjningsprojektet
Per Nieminen redovisade sin rapport om lämpliga röjningsinsatser efter älvdalen.
3. Rapport från arbetet i deltaområdet
Lena Lundevaller presenterade länsstyrelsens omfattande arbete i Umeälvens deltaområde. Konstaterades att ett fantastiskt arbete är genomfört de senaste åren. Och mer blir det.
4. Förberedande diskussion om verksamhetsplanering och budget
Inga större förändringar i inriktningen av arbetet föreslog. En ny verksamhetsplan tas fram vid första sammanträdet 2011.
5.Diskussion om förändring av stadgarna
Punkten utgick.
6.Nästa möte
Uppdrogs åt ordföranden och vice ordförande att bestämma datum för kommande möte.
Vid pennan
Justeras
Christer Paulsson
Ordf
Lennart Johansson
V ordf