Protokoll
Styrelsemöte
2011-09-28

Närvarande:
Christer Paulsson 0rdf
Kjell-Eric Carlsson
Lena Lundevaller
Mats Hagner
Lars Stedtlund
Lennart Johansson v ordf
Björn Olsson adj
Lars Beckman projektledare
Urban Gelfgren adj

1.Rapport om vad som hänt sen sist och vad som pågår för närvarande
Redovisas under punkterna 4 och 5.
2. Ekonomiskt läge
En kortfattad redovisning gjordes och konstaterades att ekonomin är mycket god och att alla planerade insatser ryms inom ramarna. Redovisning till länsstyrelsen för vissa delar av Ume Älvdals arbete kommer att ske i slutet av november.
3. Hemsidan
Även detta arbete löper enligt planerna. 400 personer beräknas ha besökt vår site per månad under maj — aug.
Till förtretligheterna hör att vi fortfarande inte är nöjda med den interaktiva kartfunktionen.
4. Det fortsatta arbetet med skyltningen
Här redovisades det praktiska arbetet med utformning och uppsättning av skyltarna. Det delade ansvaret för platsinformationen på platsskyltarna är ett tidsödande problem att lösa. Exemplet hällristningarna i Norrfors diskuterades, där fyra myndigheter/organisationer måste samordnas.
5 Besök i terrängen
Styrelsen åkte ut och besökte Gran, Notvarpsbron och Baggböle och beskådade de nyuppsatta informationstavlorna.
Man besökte även de områden som kommunen låtit siktröja. Konstaterades att felaktigheter fanns i form av för höga stubbar och alltför begränsad röjning vid strandkanten.
Uppdrogs åt ordföranden att lämna synpunkter på detta till ansvarig i kommunen.
6. Informationsmötet När, var och hur?
Konstaterades att tidigare ansträngningar att kalla till detta möte varit förgäves trots dyrbar annonsering. Stadgarna är också motsägelsefulla i detta avseende. T ex saknas regler för nominering av allmänhetens representant.
Inget beslut fattades.
7. Övriga frågor
V ordf Lennart Johansson informerade om ladrestaureringarna som pågår.
Lennart Johansson initierade också en diskussion kring arvodering av ordf. Beslut skall fattas vid nästa styrelsemöte.

Vid pennan
Christer Paulsson
Ordf
Justeras
Lennart Johansson
V ordf