Klabböle by

Klabböle by ligger några kilometer väster om Umeå vid Umeälvens högra/södra strand. Underförhistorisk tid nådde havet ända fram mot de omgivande bergen i söder och trängde in som vikar i dalgångarna.

Bynamnet finns belagt från 1500-talet och antas betyda klaves, nybygge eller nyodling. Byn torde ha bildats i samband med kolonisationen av norrlandskusten, vilken skedde under 1200/1300-talen, då stränderna vid de stora laxfiskeälvarna befolkades.

Bebyggelsen kom att läggas så nära älvbrinken som möjligt med tanke på fisket och här nedanför forsarna fanns möjlighet att ta sig över älven till sockenkyrkan och byarna på norra stranden. Tidigare fanns ett färjeläge i Klabböle.

Bebyggelsen och åkertegarna togs i anspråk högt på den platå som bildats mellan älvbrinken i norr och bäckravinen i söder. Frostrisken var lägre här.

Nere vid stranden och i sluttningen längs bäcken fanns tillgång till s k raningar, naturliga betes- och slåttermarker.

I forsarna byggdes laxgårdar med stenkar och tinor. Om vårfloden var extra kraftig kunde båtar och fiskebyggnader fördärvas. Detta skedde bl a åren 1721 och 1756.

Enligt jordaboken 1543 fanns vid denna tid 8 bönder i Klabböle. Under 1750-talet fanns 10 bönder i byn. Bebyggelsen var samlad i en oregelbunden klunga strax intill älven och några gårdar helt nära älvbrinken. Två kvarnar fanns under 1700-talet i nuvarande Raningsbäcken.

Vid laga skiftet 1876 har bebyggelsen förtätats och några hundra meter väster om den gamla bykärnan har ny bebyggelse uppkommit. Denna låg på byns allmänning.

Laxgård

Laxminor

Laxtina

Vid laga skiftet skulle sju bönder flytta ut och de flesta av dem bosatte sig på ett nytt område ett par kilometer nordväst om den gamla byn. Denna nya bebyggelse fick heta Överbyn, medan den gamla bykärnan kallades Nerbyn.

I Klabböle finns rökhus för rökning av flodnejonöga (nätting). De är alla fyrknutade timmerbyggnader med gavelingång och sadeltak.

Naturreservatet Hässningberget ligger också i närheten av Klabböle.

Besöksmål & sevärdheter

Rökhusen i Klabböle

På land finns dock fortfarande byggnader förknippade med fisket kvar. Rökhusen i Klabböle är unika i sitt slag. Det är endast i Klabböle och även i viss mån i Baggböle denna typ av hus finns kvar i Västerbottens älvdalsbyar.  Rökhusens enda användningsområde var att röka nätting, Västerbottens landskapsfisk, som länge var av stor vikt för bygden. Idag finns 18 stycken rökhus kvar i Klabböle och de är utformade relativt enhetligt med fyra timrade väggar och sadeltak. Skillnad i storlek och vinklar förekommer dock. Anledningen till att de är utformade på liknande sätt kan vara att denna konstruktion ger rätt balans mellan rök och värme.

Under 2008 har restaurering av 7 av de 18 husen genomförts med hjälp av medel från Länsstyrelsen.

Läs mer om fångst och tillredning av nätting.

Flottningen

Flottningsrännor byggdes vid forsar. En sex km lång flottningsränna byggdes i samband med att kraftverksbygget vid Stornorrfors påbörjades 1959. Rännan gick från Stornorrfors intagskanal till utloppet i Klabböle. Rännan har rivits, men en kortare del finns kvar vid utloppet i Klabböle.

Timmerflottningen i bäckar, åar och älvar var länge det enda sättet att transportera stockar från avverkningsplatserna i inlandet till industrierna vid kusten. Flottningen i Sverige pågick från början av 1800-talet fram till 1980-talet. I Västerbotten upphörde flottningen i Vindelälven 1976 och i Umeälven 1980.

Läs mer om flottningen och dess lämningar.

Klabböle kraftstation

Klabböle kraftverk byggdes av Umeå stad och togs i drift 1899. Det var det första i Umeälven och ersatte ångkraftverket från 1892 inne i Umeå centrum. Umeå tillhörde de första städerna i Sverige som fick elektrisk gatubelysning.

Kraftverket är fortfarande utrustat med originalmaskineriet konstruerat av ASEA 1892.

Driften upphörde då Stornorrfors kraftstation blev klar 1958.

Konst

Konstverket symboliserar flottningen i Umeälven med symboler för skogen, flottarens hatt, båtshaken och åran. Verket har inget namn.

Konstnär: Ante Dahlstedt, Sävar.

Umeå energicentrum

Umeå Energicentrum är ett populärt utflyktsmål som ligger i Klabböle ca 8 km väster om Umeå centrum.

Anläggningen ägs och drivs av Umeå Energi. Umeå Energicentrum erbjuder dig som besökare under sommartid guidade turer i det gamla kraftverksmuséet anno 1899. Läs mer om Umeå Energicentrum