Stiftelsen natur- och kulturvårdsleden i Umeälvens dalgång

Plats och tid: 2019-12-11 kl. 11.00 – 11.20
Brännlands wärdshus

Närvarande
Christer Paulsson, ordf
Göran Andersson
Lennart Johansson, vice ordf
Ulf Säfsten
Karin Sandén
Roland Norbäck
Ingalill Bengtsson

§ 1
Ordföranden gav en lägesrapport och demonstrerade hur QR-coden kommer att fungera. En träff har hållits med kulturförvaltningen och de är intresserade av att medverka till en första test. Ume Älvdal tar fram QR-coden och kulturen ordnar kontakterna med konstnärerna för att få tillstånd till var vi kan placera QR-coden samt ordnar med lämpliga personer som kan berätta om konstverket.
Förslaget till appar har övergetts.

§ 2
Ordföranden informerade om att Ume Älvdal och Arboretet ska sätta upp informationstavlor på det renoverade taket på betongfundamentet “bryggan” ovanpå konstverket 811.
Diskuterades olika möjligheter till tillgänglighetsanpassning av området.

§ 3
Ordföranden informerade om att det kommer att tillgänglighetsanpassas vid nedfarten till Hällristningarna på samma sätt som länsstyrelsen gjort vid Tuvan.

§ 4
Nya tavlor.
En stor tavla har satts upp vid Laxhoppet och en vägvisningstavla vid nedfarten till Laxhoppet samt en tavla vid Laxodlingen.
Lennart Johansson påtalade vikten av att sophämtningen ska fungera till sommaren vid Laxhoppet så att årets dåliga skötsel inte upprepas.

§ 5
Nästa sammanträde hålls fredagen den 31 januari 2020 på Björken.

Vid protokollet:

Christer Paulsson
Ordförande