Protokoll (ej justerat)
Styrelsemöte
2011-12-02

Närvarande:
Styrelsen (beslutande):
Christer Paulsson ordförande
Kjell-Eric Carlsson
Lena Lundevaller
Mats Hagner
Christer Lundström

Övriga närvarande:
Lennart Johansson v ordf
Lars Beckman
Björn Olsson

Plats: Le Bistro Garage, Umedalen
Tid: 13 -17

Ärenden

1. Jullunch
Jullunch avåts, varefter förflyttning till stadshuset vidtog.

2. Presentation av slutredovisningen till Länsstyrelsen (Rekvision av medel.)
Lägges som bilaga till protokollet.

3.Handläggning av inkomna projektförslag
Styrelsen diskuterade principerna för hur inkomna projektförlag skall hanteras.
Stadgarna reglerar bara i viss mån vad stiftelsen kan och inte kan göra.
Beslöts att förslagen måste behandlas utifrån egna förutsättningar eftersom det är svårt ta fram
generella riktlinjer. Mats Hagner presenterar sitt projekt med persontransport medelst
heliumfyllda ballonger längs Ume Älvdal vid nästa sammanträde.

4 Film om färjningen vid Klabböle
Björn Olsson visade bilder från gamla Umeå.

5. Informationsmötena.
Enligt stadgarna skall ett informationsmöte hållas varje år för allmänheten. Då skall också en
representant och en ersättare för allmänheten utses.
Beslut: En grupp bestående av Lena Lundevaller, Lars Beckman (smk) och Christer Lundström
tillsätts för att fundera över hur man skall kunna skapa intresse för att besöka våra
informationsmöten.
Diskussionerna skall redovisas vid nästa styrelsemöte 14/2-12.

6. Ersättning till ordföranden
Under v ordf ledning diskuterades ersättningsfrågan utifrån de frågeställningar som Mats Hagner
lyft och de svar som ordf lämnat (bilagor i akten)
Beslut: Ordf erhåller ett arvode på 20.000 kr/år från och med 2011 i enlighet med förslaget.
Beslutet var enhälligt och justerades omedelbart.

7.Nästa styrelsemöte
Bestämdes till 14/2-12 kl 13.15

8. Övrig fråga: Vad göra inför Kulturhuvudstadsåret
Beslut: En grupp bestående av Björn Olsson, Lennart Johansson, Lars Beckman (smk) och med ordf som adjungerad funderar över insatser som Ume Älvdal kan göra inför Kulturhuvudstadsåret 2014.
Tänkbara projekt kan vara ljussättningar, ökad språktillgänglighet m m.

Vid pennan

Justeras
Christer Paulsson

Lennart E Johansson