Degernäs by är belägen sydväst om Umeå i den gamla havsviken vid Umeälvens mynning.

Landskapet är platt och öppet. Byns bebyggelse ligger på två parallella åsar med radbebyggelse utmed byavägarna.

Namnet Degernäs betyder den digra, dvs stora udden och kom till under medeltiden då stranden gick betydligt längre in än idag.

I jordeboken från 1543 fanns åtta bönder i byn och enligt 1661 års sockenkarta låg det elva gårdar i byn, som då låg vid havet vid Degernäsfjärden mellan byn och Risön.

Under 1850-60-talen fanns 21 bönder bokförda i byn.

Besöksmål & sevärdheter

Hitta hit

Besöksmål & sevärdheter

Naturreservatet Södra Degernässlätten

Naturreservatet Södra Degernässlätten – Sundet är beläget 7 km söder om Umeå centrum, mellan Degernäs by och Västerfjärden och gränsar i öster mot naturreservatet Umeälvens delta. Det skyddade området består av jordbruksmark mellan Degernäsvägen i norr och Stöcke strandängar i söder.

Området förändrades i vissa delar under åren 2008-2009 då Banverket anlade bl a flödesytor på åkermark samt permanenta våtmarker som kompensationsåtgärd för Botniabanans byggnation genom Natura 2000-området Umeälvens delta och slätter.

Vid Degernäsbäcken finns en fin utsiktplats med parkering, informationsskyltar, bord och bänkar. För att undvika olyckor (Degernäsvägen är en 70-väg) och minska störningarna för fåglarna är det viktigt att bilarna står på parkeringen och inte längs vägen.

Utanför vägen är det beträdnadsförbud 1 april-15 maj. Under maj när de rastande fåglarna flyttat vidare tappas flödesytorna gradvis av för att åkrarna skall kunna brukas på vanligt sätt.

Läs mer om Naturreservatet Södra Degernässlätten på länsstyrelsens hemsida

Fågelskådning på Degernässlätten. Foto: Christer Paulsson

Storavan

Storavan ingår i det nätverk av rastplatser för fåglar som finns i och runt Umeälvens delta. Från Andersberget i söder har man den bästa överblicken över våtmarken och därifrån kan man också beskåda fåglarnas rörelser mellan Storavan och andra fågelområden runt Stöcke, Degernäs och Umeälvens delta.

Vid Storavan finns en parkering och en handikappanpassad stig fram till en plattform där man ser ut över dämmet. Därifrån (ej handikappanpassat) kan man sommartid vandra längs med stängslet till Andersberget där det också finns en utsiktsplattform. Innanför stängslet är det beträdnadsförbud 1 april-15 maj. Där betar sommartid kor. I norra delen av Storavan, i närheten av järnvägen, finns ytterligare en utsiktsplattform med bord och bänkar.

Läs mer om Storavan på länsstyrelsens hemsida

Sand

Strax norr om Rinneln och ca 8 km från Umeå centrum ligger ett älvnära område som kallas Sand. I söder ligger Lilltuvan och Stortuvan som är en del av naturreservatet Umeälvens delta.

För ungefär 500 år sedan låg huvuddelen av Röbäcksslätten, Alvik, Ängsbacka samt alla öar i nuvarande älvmynningen under vatten. Först omkring 1820-talet har uppgrundning av nuvarande Sand skett. I början av 1900-talet kan man från kartor se att Sand, Lillsand och Hedmansgrundet byggts upp och att Sand separerats från fastlandet genom en älvfåra med namnet Mellandjupet/Kodjupet.

För att upprätthålla farleden till Umeå gjordes en utgrävning 1889 av älvfåran mellan Tuvan och Flisbergsgrundet. Sand bands samman med fastlandet då Mellandjupet/Kodjupet grundades genom landhöjningen och sedimenteringen. När vägen byggdes fyllde man med jordmassor och då bröts vattengenomströmmningen.

I samband med flottningen av virke i Umeälven från Baggböle sågverk till Holmsund, en sträcka på ca 20 kilometer, gjordes ett stopp vid Sand. För detta ändamål byggdes en stenkista.

Området Sand som tillhör Degernäs samfällighet, började bebyggas med sommarstugor redan på 1920-talet. Stugorna har efterhand blivit åretruntbostäder.
Ett stort område väster om Sandvägen utgör en del av naturreservatet Umeälvens delta.
Längst ner efter Sandvägen finns en spång över till Mittituvan som används för att komma till Obbolavägen och dessutom som anslutning till naturreservatets naturstig som börjar vid Mittituvan.

Sand/Tuvan. Foto: Lars Lind

Festplatsen på Sand har sedan 1920-talet varit ett populärt utflyktsmål för umeborna. Den som önskade kunde ta sig en svängom på dansbanan. Det var en nöjesplats med allt från chokladjul till prickskytte och spelautomater. Man kunde köpa kaffe, läsk varmkorv mm.

Festplatsen arrenderas idag av Sands stug- och vägförening. Dansbanan är Umeås äldsta bevarade dansbana.

Sedan slutet av 1970-talet har det anordnats en sommarfest och boulespelstävlingar i stugföreningens regi.

Man tar sig ned till Sand från Obbolavägen och kommer först till en båthamn och sedan kan man följa Sandvägen söderut.