Protokoll
Informationsmöte
2010-06-02
Ett annonserat informationsmöte hölls (i enlighet med stadgarna) på flyghotellet på Teg. Tyvärr hade bara 6 personer hörsammat kallelsen, varav fyra från Ume Älvdal.
Ordföranden informerade om och demonstrerade den nya hemsidan.
Vidare informerades om det beslut som fattats av länsstyrelsen att bidra med ca 700.000 kr för informationsinsatser på nätet.
Kjell Sandström, Teg, yrkade på att Ume Älvdal gör en framställan till Umeå kommun, Lantmäteriet enligt nedanstående:
Stiftelsen Natur- och Kulturvårdsleden i Umeälvens dalgång finner det ytterst angeläget att planeringen av vägnätet längs älvens båda sidor kompletteras så att ett sammanhängande stråk bildas. Leden på sträckan S Bergsboda till Villanäs följer Ga Holmsundsvägen på en sträcka av 3,5 km utan kontakt varken med älven eller naturreservatet. Stiftelsen önskar därför att den påbörjade vägförrättningenför aktuellt avsnitt påskyndas.
De närvarande vid mötet ställde sig bakom skrivelsen.
Vid protokollet
Christer Paulsson, 0rdf
Justeras
Lennart Johansson, v ordf