Styrelseprotokoll Stiftelsen natur- och kulturvårdsleden i Umeälvens dalgång

Plats och tid: 2019-10-11 kl. 13.00-15.30 Hotell Björken

Närvarande Beslutande:
Christer Paulsson, ordf
Göran Andersson
Johanna Reinoia Cunningham
Jenny Ferry

Övriga närvarande:
Lennart Johansson, vice ordf
Roland Norbäck
Ingalill Bengtsson

Dagordningen fastställdes i enlighet med nedanstående rubriker.

§ 1
Informationspunkter

Skyltar
Nya skyltar ska sättas upp vid laxhoppet i Sörfors och fiskodlingen, hällristningarna och tidsresan på Norrforssidan.

Sophämtning laxhoppet
Diskussion har förts med Vattenfall och kommunen om sophämtningen vid laxhoppet och efter diverse turer är det nu klart att Viva Resur har ansvaret.

Fiskedagen
Göran Andersson informerade från fiskedagen i maj som föll mycket väl ut. Att ta med vid en eventuell ny fiskedag är att skylta bättre om var vi håller till.

Lundabron
Vid brons invigning bör Ume älvdal medverka på något sätt.

Fototävling
Utfallet av fototävlingen blev väldigt dåligt. Tre pristagare har utsetts.

Cykeldagen/Nationaldagen
 Åtgången på broschyrer var stor på både cykeldagen och nationaldgen.

Baggböle
Ordföranden informerade om att kommunen byggt om plattformen över den gamla turbinsumpen nedanför Baggböle herrgård. Ume Älvdal och Arboretum norr tar fram skyltar som sätts upp på plattformen.

För att göra området tillgängligt för alla bör medel sökas ur t ex Allmänna arvsfonden och Tillväxtverket.

§ 2
Talking statues mm
Jenny Eriksson deltar via skype och informerar om projektet. Någon app verkar i nuläget inte aktuell då det blir både billigare och lättare att använda sig av en QR code.

Jenny visade även Storyspot, GPS Mycity mfl alternativ.

Wikipedia är ett annat instrument där bättre kunskap om Ume Älvdal kan spridas mer aktivt.

Beslut
Styrelsen beslutar att fortsätta att arbeta med QR code och Wikipedia. Statyer lämpliga att börja med är Standing man, Hoppare och Buddhan.

§3
Nästa möte hålls den 11/12 2019 kl. 11.00 på Brännlands Wärdshus och då lämnas en lägesrapport om hur långt arbetet med bl a Talking statues kommit.

Vid protokollet: Justeras:

Ingalill Bengtsson                                  Christer Paulsson
                                                                   Ordförande