Stiftelsen Natur- och Kulturvårdsleden i Umeälvens dalgång

Styrelsemöte

2017-05-09

Plats: Grimman Stadshuset

Tid: 13 – 15

Närvarande: Christer Paulsson (ordf)

Lennart Johansson (v ordf)

Göran Andersson

Ludmilla Wieslander

Björn Olsson

Ulf Säfsten

Lars Beckman

0. Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes i enlighet med rubrikerna i protokollet.

1.Hänt sen sist och på gång

Informerades om de nya informationstavlorna i Holmsund, Holmen och Obbola.

Vidare har broschyren Holmsund-Obbola redigerats om och tryckts upp i 3000 exemplar. Backenbroschyren skall tryckas upp i ytterligare 5000 ex.

Cykelkartorna för nätet har fått en ny och mer interaktiv utformning.

Inbjudan till information om Älvdalen har skickats ut till de kommunala nämnderna och till bolagen.

Pro Backen (90 personer) har informerats om vår verksamhet.

Kommande informationsträffar:

  • Norsjögillet
  • Umeå Fotoklubb
  • Konstvägen Sju Älvar
  • ABF-Kom in

Stiftarna skall inbjudas till möte till hösten.

Ett ”fiskemöte” är under planering för att genomföras till hösten.

Vi konstaterar också med glädje att det fortfarande är väldigt lite skadegörelse på våra tavlor och informationsboxar.

3. Rapport från revisorerna

Vi har ännu inte får revisionsrapporten.

Frågan utgår

4. Bordlagd fråga om arvoden till styrelsen

Det bilagda förslaget godkändes. Beslutet var enhälligt.

Reglerna skall gälla från 1/1-2017.

5. Nästa sammanträde

29 augusti kl 15. OBS! tiden

Vid protokollet Justeras

Christer Paulsson Lennart Johansson