Protokoll 2018-05-16

Styrelseprotokoll Stiftelsen natur- och kulturvårdsleden i Umeälvens dalgång

Plats och tid 2018-05-16 kl. 18.00 – 18.30 Hotel Botnia

Närvarande Christer Paulsson, ordf
Lennart Johansson, vice ordf
Göran Andersson
Erik Forsgren
Ulf Säfsten
Björn Olsson

Dagordningen fastställes enligt punkterna i protokollet.

§ 1

Årsredovisning

Årsredovisningen var tidigare utsänd och det ansågs inte nödvändigt med ytterligare föredragning eller diskussion.

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med de principer som anges i Bokföringsnämndens vägledning, K2, BFNAR 2017:3.

Beslut: Årsredovisningen godkändes i enlighet med utskickat förslag.

Vid protokollet                                                  Justeras

Ingalill Bengtsson                                            Christer Paulsson