Protokoll 2021-03-11

Stiftelsen natur- och kulturvårdsleden i Umeälvens dalgång

Plats och tid Per capsulam 2021-03-11

Beslutande Christer Paulsson, ordf

Göran Andersson

Jenny Ferry

Johanna Reinoja Cunningham

Jonas Sjöström

Dagordningen: Fastställande av årsredovisning.

§ 1

Årsredovisning 2020

Årsredovisningen har varit utsänd för beslut enligt per capsulam.

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och de principer som anges i Bokföringsnämndens vägledning.

Förslag till beslut: Styrelsen godkänner den utskickade årsredovisningen för 2020.

Beslut: Årsredovisningen godkändes i enlighet med utskickat förslag.

Vid protokollet Justeras

Ingalill Bengtsson Christer Paulsson