Styrelseprotokoll Stiftelsen natur- och kulturvårdsleden i Umeälvens dalgång

Plats och tid                  2023-02-24 kl 13.00-15.00 Hotell Björken

Närvarande
Christer Paulsson, ordf
Igor Hell, vice ordf
Tapio Alakörkkö
Johanns Reinoia Cunningham
Björn Johansson, tjg ersättare

Roland Norbäck
Ingalill Bengtsson, sekreterare

§1

Dagordningen fastställes enligt punkterna i protokollet.

§ 2

Årsredovisning 2022
Årsredovisningen har varit utsänd.

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och de principer som anges i Bokföringsnämndens vägledning.

Beslut
Årsredovisningen för 2022 godkändes i enlighet med utskickat förslag.

 

§ 3

Övriga frågor
Diskuterades stiftelsens ekonomi och möjligheten att samverka kring något större projekt som passar både Umeå kommun och stiftelsens verksamhetsinriktning.

Förslag på projekt
Säkrare överfart från Komatsu ner till älven
Utegym vid älven
Dogathlon, hinderbana för hund och hundförare
Tillgänglighet till fiskebryggor där kommunen är huvudägare
Fiske för nyinflyttade
Främjandet av folkhälsan. Hitflyttade är viktiga och då kan eventuellt ett samarbete med Region Västerbotten diskuteras.
Våra hamnar genom tiderna på karta
Besöksmätare – vad göra med den och hur utvärdera
Informationsmöten/bussrundturer i samarbete med bussbolagen och Umeå Guidförening.
Nya fågelskyltar

Visit Umeå
Diskuterades Visit Umeås målgrupper kontra stiftelsens.

Nya platser för informationsställ/skyltar
Konstnärligt Campus
Flyget
Studenterna

Ume Älvdal som remissinstans?
Planärende Baggböle

Vad är Ume älvdals roll och hur blir tillgängligheten för allmänheten.

Vid pennan                                                                              Justeras

 

Ingalill Bengtsson                                                                  Christer Paulsson

Ordförande