Styrelseprotokoll Stiftelsen natur- och kulturvårdsleden i Umeälvens dalgång

Plats och tid: 2019-05-16 kl. 13.00-14.30 Hotell Björken

Närvarande Beslutande:
Christer Paulsson, ordf
Göran Andersson
Johanna Reinoia Cunningham
Jonas Sjöström
Björn Olsson

Övriga närvarande:
Lennart Johansson, vice ordf
Ulf Säfsten
Roland Norbäck
Ingalill Bengtsson

Dagordningen fastställdes i enlighet med nedanstående punkter.

§ 1
Årsredovisning
Årsredovisningen var tidigare utsänd och det ansågs inte nödvändigt med ytterligare föredragning eller diskussion.
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med de principer som anges i Bokföringsnämndens vägledning, K2, BFNAR 2017:3.

Beslut
Årsredovisningen godkändes i enlighet med utskickat förslag.

§ 2
Information

Ordföranden informerade om

  • Holmsundsdagen den 25/5 och invigning av ny tavla på Himmelska Fridens Torg.

  • Samarbetet med Naturskolan där det bland annat planeras en fototävling för allmänheten under sommaren med redovisning den 17/8 i samband med Biosfärsinvigningen i Väven.

  • Umbygdas önskemål om slyröjning från Sörforsbron och fram till soldattorpen samt rep av trappan vid Brännlands Wärdhus.

  • Styrelsen önskar att ett kalendarium över kommande aktiviteter upprättas till styrelsen.

  • Skräpplockardagen utgår.

  • Fiskedagen den 15/6 i Backenvattnet.

§3
Nästa sammanträde hålls den 16/8 2019 kl. 13.00, Hotell Björken.

Vid protokollet: Justeras:

Ingalill Bengtsson                         Christer Paulsson