Plats: Stadshuset, Grimman

Tid: 13 – 16

Närvarande:

Christer Paulsson (ordf) (besl)

Erik Forsgren (besl)

Göran Andersson (besl)

Jenny Ferry (besl)

Lennart Johansson (v. Ordf) (ers)

Lars Beckman (tj)

1. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes i enlighet med rubrikerna i protokollet.

2. Utseende av firmatecknare

Beslut: Beslöts att utse Christer Paulsson (430502-8716) och Lennart Johansson (4707028611) att var för sig teckna firman.

3. Revisionsberättelsen 2015

Revisionsberättelsen lästes upp och lades till handlingarna.

4. Verksamhetsberättelsen för 2015

Ett utkast till berättelse presenterades och diskuterades och förslaget kan ligga till grund för beslut i febr 2017.

5. Ekonomin 2016

Konstaterades att det beräknade ekonomiska utfallet stämmer med den lagda budgeten för 2016.

6. Ekonomin 2017

Osäkerhet råder om de ekonomiska villkoren för 2017. Kommunen aviserar neddragningar på flera verksamheter och stiftelsen får bereda sig på att inte få samma belopp som tidigare. Detta torde betyda att vi får en första tilldelning i vår som tidigare och får bereda oss på en strid om resten. Även det som tidigare.

På grund av den stora osäkerheten om vad vi kommer att få så måste vi göra en försiktig budget och inte som tidigare helt frankt förutsätta att pengarna kommer. Detta kommer naturligtvis också att påverka våra möjligheter att ha anställd personal.

Om man utgår ifrån situationen dom senaste tre åren så har vi bara ca 1/3 att budgetera för för 2017. Vi återkommer till detta 15 februari då vi skall ta ställning till verksamhetsplan, budget och personalfrågan.

7. Ansökningar

Lars Beckman redovisade de två ansökningsunderlagen vi arbetar med.

Ansökan till Jordbruksverket/Länsstyrelsen blir svår att få tillstånd eftersom en 10%-ig privat medfinansiering, vilket torde medföra mellan 100.000 – 200.000 kronor.

Ett först försök med Allmänna Arvsfonden resulterade i ett besked att man inte stödde den inriktning vi hade. Ett nytt försök skall göras.

8. Principer för arvodering av styrelsemedlemmarna

Lennart Johansson redovisade det uppdrag han fått av styrelsen. Bland annat föreslår han att styrelsen arvoderas i enlighet med de kommunala nämnderna.

Styrelsens medlemmar skall också ha möjlighet att arvoderas för av styrelsen godkända specialinsatser.

Bslut: Lennart arbetar vidare med förslaget så att beslut kan tas vid nästa sammanträde.

9. Övriga frågor

  • Jenny Ferry informerade om kanotparkeringar, en fråga som blir mer och mer aktuell allteftersom kanotingen blir populärare.

10. Vårens sammanträden

Styrelsen beslöt att planera för sammanträden 15/2, 26/4 och 14/6. Kl 13 vid alla tillfällena.

Vid pennan Justeras

Christer Paulsson Lennart Johansson