Norrfors by är belägen 50-100 meter över havet och området kännetecknas av en kuperad terräng. Namnet syftar på de stora forsarna i Umeälven och bebyggelsen på älvens norra sida blev Norrfors och byn på södra sidan fick namnet Sörfors.

Vid Umeälven och Truthällorna, sydost om Norrfors fiskodling, finns Sveriges nordligaste plats med hällristningar. Hela 54 stycken hällristningar föreställande båtar, älgar (27 stycken), människofigurer och skålgropar. Älgarna är avbildade i profil med något som liknar inre skelett och organ. Hällristningarna upptäcktes 1984 av en grupp arkeologistuderande.

Norrfors består sedan 1600-talet av två områden, åtskilda av Idebäcken. Västra delen av byn är sannolikt den äldsta och ligger på ett slättområde. Den östra delen har emellertid lidbebyggelse.

De äldre byområdena har bevarat sin karaktär av jordbruksbyar. Förtätad bebyggelse har växt fram kring Brännlands station, anlagd vid bibanan Vännäs-Umeå i början av 1900-talet.

Under 1900-talet har ny bebyggelse tillkommit längs Kassjövägen och i området Solgård.

Norrfors kraftstation vid Brännland byggdes 1924-1926 av statliga vattenfall. Driften upphörde 1958 då Stornorrfors kraftstation var klar.

I Norrfors finns också Stornorrfors fiskodling. Denna har dock besöksförbud på grund av smittoriskerna och kan alltså inte besökas. Aktiviteter kring Stornorrfors kraftverk informeras om i annonser i ortspressen.

Besöksmål & sevärdheter

Laxtrappan med laxhoppet

Laxtrappan vid kraftverksdammen (utskovsdammen) i Norrfors är Umeälvslaxarnas och havsöringarnas enda väg till lekplatserna i den outbyggda Vindelälven.

I Sverige är kraftbolag som driver vattenkraftverk skyldiga att odla fisk för att kompensera för de lekplatser som förstörs till följd av älvregleringen. En av Vattenfalls största fiskodlingar ligger i Norrfors, nära Stornorrfors kraftverk.

Varje år släpper Vattenfall ut 80 000 laxsmolt, 20 000 havs-

öringar och 20 000 harrar. I samarbete med Vindelälvens Fiskeråd och Sveriges Lantbruksuniversitet analyserar Vattenfall även hur fiskarnas passage förbi Stornorrfors kan förbättras. Dessutom analyseras älvens fundamentala biologiska och ekologiska förhållanden regelbundet.

Vattenfall färdigställde en ny fisktrappa i anslutning till kraftverket 2010. Den är nu en av Europas modernaste och konstruerad för både upp- och nedvandrande fisk. Uppvandrande fisk kan via trappan nå sina lekplatser i den outbyggda Vindelälven. Nedvandrande fisk på väg mot havet leds via en ”fiskavledare” in och ner genom trappan.

Hällristningarna

Hällristningarna i Norrfors ligger vid Umeälven, en mil uppströms Umeå. När de ristades för ca 5000 år sedan var platsen en klippa, mitt i forsen. Här mynnade Umeälven i havet. Det var lätt att hitta hit och det goda fisket räckte till mat åt många. Men ristningarna föreställer inte fisk. Det är istället mest älgar som man valt att avbilda, ibland med detaljer som strupe, hjärta och revben.

Den röda färgen har ett pedagogiskt syfte att lyfta fram en del figurer, men länsstyrelsen har varit tveksam till att fortsätta fylla i med färg. Ursprungligen har det alltså inte varit ifyllt med färg.

Cykla dit via den älvsnära leden, ca 15 km uppströms. Här finns en ”Tidsresa” från nutid till stenåldern. Detta är en utmärkt plats för en historielektion med barnen samtidigt med fikapausen på klipporna.

Läs mer om hällristningar och hällbilder.

Tidsresan till hällristningarna

Tidsresan är en vandring bakåt i historien, ända bort till stenåldern för 4.000-5.000 år sedan. Träspången fram till hällristningarna fungerar som en tidsaxel. Årtalsskyltar, regentskyltar och händelseskyltar hjälper dig att orientera dig i tiden.

För varje meter förflyttar du dig 33 år tillbaka i tiden.

Historia & kuriosa

Norrfors sågverk

Norrfors byamän fick redan 1768 tillstånd att uppföra en grovbladig husbehovssåg för sågning av bräder ur timmer från egna skogar. Rätten utökades senare till att gälla även köpetimmer från Vännfors, Selet och Rödå.

1791 ändrades den grovbladiga sågen till finbladig med sågningsrätt för dels 300 egna träd och dels 900 träd från utsynta skogar.

En andra finbladig såg upprättades 1786 då en handlare från Umeå, Olof Tjärnström fick tillstånd för en finbladig såg med ram i Norrfors.

1850 förvärvade Dickson & Co den andra Norrforssågen och privilegierna med undantag för en ram som lämnades för byamännens avtalade sågning.

Bondesågningen i Norrfors pågick till 1870-talet och på 1890-talet anlades en kvarn på sågverksplatsen.

Vällingklockan från Norrfors sågverk finns på Folkrörelsearkivet och ägs av Umeå flottningsförening.