Protokoll
Styrelsemöte
2012-03-29

Plats: Sergeanten (Ryttmästaren)
Tid: 13 — 16

Närvarande:
Christer Paulsson (ordf) (besl)
Kjell-Erik Carlsson (besl)
Christer Lundström (besl)
Mats Hagner (besl)

Lennart Johansson ( v. Ordf)
Björn Olsson (adj)
Sune Norman (tj)

1. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes i enlighet med rubrikerna i protokollet.

2. Godkännande av per capsulam-beslut
Styrelsen beslutade godkänna utfallet av per capsulam-beslutet. VB, VP och budget godkändes alltså. Likaså godkändes resultatrapport och balansrapport.

3. Diskussion kring kommande aktiviteter
Diskussionen tog sin utgångspunkt i verksamhetsplanens verksamhetsområden.
Nämnder och föreningar bör erbjudas informationsträffar och möjligheter till guidade turer.
Olika aktiviteter med foto/bilder är viktiga.
Likaså aktiviteter kopplade till fiske.

Det är viktigt att det i samband med olika aktiviteter följs upp med tidningsnotiser (bl a på familjesidorna). Facebooksidorna måste få ett lyft. Likaså skall möjligheterna till information via radio och TV övervägas.

För förverkligandet av dessa aktiviteter skall samverkan sökas med olika organisationer som kan vara behjälpliga i genomförandet.

4. Informationsmötet — tid, plats och innehåll.
Beslöts att tema skall vara fiske och platsen Norrfors. Det är lämpligt att möte blir i augusti med tanke på de åtgärder som är på gång i området med bl a laxtrappan och laxhoppet.
Vattenfalls, Umeå kommuns och andra organisationers representanter inbjuds att delta med information om sina pågående projekt.

5. Diskussion om stadgarna
Informerades om att Ackordcentralen i Umeå getts i uppdrag att ta fram förslag till nya stagar.

6. Information om ballongprojektet (Mats Hagner)
Beslöts att MH tar fram ett turismprojekt med tillämpning av ballongtekniken. Styrelsen ansåg att ett sådant projekt kan ha ett stort marknadsföringsvärde, inte minst för miljöarbetet. Styrelsen uppdrar åt ordföranden och v ordf att skriva ett missiv till projektbeskrivningen som sedan skickas in till kulturhuvudstadsårets organisation.

7. Broarna vid Klabböle och Bölesholmarna (Sune Norman)
Sune Norman informerade om planeringsläget för de båda broarna. Sune bevakar våra intressen av att få bron till stånd som kompensationsåtgärd. Anders Wikdahl är kommunens huvudansvarige för kontakterna med Trafikverket.

Vid protokollet

Christer Paulsson ordf

Justeras:

Lennart Johansson v.ordf