Styrelseprotokoll Stiftelsen natur- och kulturvårdsleden i Umeälvens dalgång

Plats och tid              2022-04-01 kl. 13.00-15.00 Hotell Björken

Närvarande
Christer Paulsson, ordf
Johanna Reinoia Cunningham
Göran Andersson
Jenny Ferry
Roland NorbäckIngalill Bengtsson, sekreterare

 

Sammanträdet inleds med en tyst minut för ledamoten Björn Olsson och vice ordföranden Lennart Johansson.

§1
Dagordningen fastställes enligt punkterna i protokollet.

§2
Fiskedagen
Göran Andersson informerade om ”En dag att visa upp älven” som går av stapeln den 20/8 2022 kl. 09.00-15.00.

På Klabböle energicentrum visas film av Sune Jonsson på storbild. Planerna för fiskedagen är en eventplats, Klabböle energicentrum,  samt två provapå stationer.

Kostnaden för filmvisningen på energicentrum är beräknad till 48.500.  Den totala kostnaden för fiskedagen med sociala medier inräknat blir ca 59.000 kronor.

Beslut
Styrelsen beslutar att ställa sig bakom konceptet med Fiskedagen.

§3

Årsredovisning 2021
Årsredovisningen har varit utsänd.

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och de principer som anges i Bokföringsnämndens vägledning.

Beslut
Årsredovisningen för 2021 godkändes i enlighet med utskickat förslag.

§4

Ersättare för vice ordföranden Lennart Johansson

Beslut
Ordföranden undersöker om fyllnadsval ska göras för vice ordförande och firmatecknare Lennart Johansson.

§5
Ersättare för ordinarie ledamoten för allmänheten Björn Olsson
Ordföranden föreslår Jenny Ferry som ordinarie ledamot för Björn Olsson.

Som ersättare för Jenny Ferry föreslår ordföranden att Björn Johansson tillfrågas.

Beslut
Styrelsen beslutar att utse Jenny Ferry till ordinarie ledamot för allmänheten samt att Björn Johansson tillfrågas som ersättare för allmänheten.

§6
Pågående projekt

  • Uman river. 166 personer har röstat och fr o m idag kan man inte rösta längre.
  • Filmen om hälsobrunnar blir klar i vår.
  • Cykelkartan är i det närmaste klar.
  • Skyltar på ”bryggan” har tillgänglighetsanpassats med QR-cod.

§7
Övriga frågor

  • Ordföranden informerade om att föredraget den 29/3 2022 på Seniortorget drog fullt hus.
  • Jenny Ferry tog upp att informationstavlan som står på Bölesholmarna är gammal och behöver bytas ut.
  • Jenny informerade om att förutom Umeå kanotklubb kommer Point 65 att hyra ut kajaker på två platser längs Umeälven. Umeå kanotklubb fordrar paddelpass för att få hyra.
  • Ordföranden anser att media är dåliga på att bevaka Ume Älvdal.

Vid protokollet

Ingalill Bengtsson

Christer Paulsson

Justeras