Styrelsemöte 2017-11-17

 

Plats: Tranbäret  (Översten)

Tid: 13 – 15

Närvarande:

Christer Paulsson (ordf) (besl)

Lennart Johansson (v. Ordf)

Jenny Ferry (besl)

Göran Andersson (besl)

Ulf Säfsten (besl)

Johanna Reinoja Cunningham (besl)

Lars Beckman (tjm)

1. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes i enlighet med rubrikerna i protokollet.

2. Hänt sen sist

Lars Beckman redovisade en del av det arbete som bedrivits under hösten. Bland annat har två informationsskyltar satts upp på Grubbe och Backen. Gamla skyltar och tavlor har avlägsnats.

Vidare har ett antal informationsmöten hållits.

3. Revisionsberättelsen

Revisorerna finner det önskvärt att styrelsen förtydligar ordförandens tillgång till arbetsredskap, såsom mobiltelefon, datorer, bredband etc.

Beslut: Styrelsen beslutar att ordföranden skall ha tillgång till datautrustning, programvaror och telefon i den utsträckning som arbetet kräver.

På grund av arbetets art skall inga restriktioner om var och när utrustningen kan användas finnas.

4. Firmatecknare

Beslut: Christer Paulsson, ordförande, och Lennart Johansson, v ordförande, utses att var för sig teckna firman tills vidare.

5. Diskussion om arbetsformerna för 2018

Beslut: Den nuvarande organisationen med en tillsvidareanställd projektledare upphör 2018-01-31 och ersätts med en beställarorganisation.

Exempel på huvudinriktningar är

  • arbetet med hemsidan
  • Samordningsuppgifter/sekreterarskap/textöversyner
  • Layouter/utformning av bl a skyltar och broschyrer
  • sociala medier
  • Översättningar

För dessa arbetsuppgifter krävs olika typer av kompetens vilka kan upphandlas av konsult eller timarvoderas.

6. Kontakter med stiftarna

Eftersom det är ca 25 år sedan stiftelsen bildades finns all avledning att se över listan över stiftare (bilägges) samt de stadgar och förslag till nya stadgar som finns (bilägges). Vidare är vissa av styrelseplatserna svåra att besätta av olika anledningar.

Beslut: Stadgar och stadgeförslag samt förteckning över stiftare skickas ut inför kommande diskussion i styrelsen.

7. Nästa sammanträde

Styrelsen föreslår att nästa sammanträde förläggs till februari 2018.

Vid protokollet Justeras

Christer Paulsson Lennart Johansson