PROTOKOLL

Styrelsemöte

2018-03-16

Plats: Stadshuset, Norra flygeln. Fjället

Tid: 13 – 15

Närvarande:

Christer Paulsson (ordf)

Björn Olsson (besl)

Ulf Säfsten (besl)

Johanna Reinoja(besl)

Jenny Ferry

1. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes i enlighet med rubrikerna i protokollet.

2. Avtackning av Lars Beckman

Lars Beckman avtackades som projektledare. Han pensionerades febr 2018.

3. Verksamhetsplan inkl ekonomi.

Konstaterades att ekonomin även fortsättningsvis är god och att ett eget kapital motsvarande ett års arbete finns.

Diskussionen tog sin utgångspunkt i verksamhetsplanens verksamhetsområden.

Nämnder och föreningar bör erbjudas informationsträffar och möjligheter till guidade turer.

Olika aktiviteter med foto/bilder är viktiga.

Likaså aktiviteter kopplade till fiske.

Det är viktigt att det i samband med olika aktiviteter följs upp med tidningsnotiser (bl a på familjesidorna). Facebooksidorna och Instagram måste få ett lyft. Likaså skall möjligheterna till information via radio och TV övervägas.

För förverkligandet av dessa aktiviteter skall samverkan sökas med olika organisationer som kan vara behjälpliga i genomförandet.

4. Informationsmötet – tid, plats och innehåll.

Beslöts att stiftarna skall kallas tillmöte 2018-05-16 på hotell Botnia.

5. Byte av bank

Informerades om att stiftelsen byter bank till Länsförsäkringar bank.

6. Deltagande i olika arrangemang.

Styrelsen uttalar att det är viktigt att Ume Älvdal exponeras mer bl a genom samverkan med andra aktörer som t ex Umbygda vilka arbetar med älvdalsrelaterade projekt.

7. Övriga frågor

De uppkomna vakanserna i styrelsen måste åtgärdas och frågan om allmänhetens företrädare tas upp. Ordf och v ordf får i uppdrag att föreslå  hur man skall se på detta.

8. Nästa möte

Beslöts att nästa möte skall hållas i maj och då skall beslut tas kring verksamhetsberättelsen.

Vid protokollet Justeras

Christer Paulsson Ulf Säfsten