Obbola är en av de äldsta byarna i Umeå socken. Ur Vasas jordebok från 1543 uppges fyra hushåll. 1559 nämns i räkenskapsböcker att åborna på Obbolaön innehar två båtar och åtta skötar. I slutet av 1600-talet finns fyra gårdar på Gieddas karta från 1661. I slutet av 1700-talet fanns sex bondehemman i Obbola.

Traditionellt har Obbola delats upp i två delar med olika karaktärer. På Verket finns den stora fabriken och i Byn ligger de två fiskelägena och segelbåtshamnen.

Obbolabron, som invigdes 1989 och är 1381 meter lång, knyter samman Holmsund, Holmen och Obbola.

På Holmen mellan Obbola och Holmsund finns ett antal sevärdheter som kolerakyrkogården och skeppskyrkogården samt ett konstverk. I Obbola finns också en fornstig med ett antal besöksvärda punkter.

Besöksmål & sevärdheter

Gamla salteriet

Det gamla salteriet ligger i Byviken där framför allt lax, sik, öring och strömming landas och förädlas på olika sätt. Förutom att det finns färsk fisk att köpa så erbjuds en mängd olika tillagningar och inläggningar.

Besök det nyöppnade fiskemuseet och läs om tiden då Obbola var en fiskeby som sysslade med säljakt. Se packlistor och bilder från hur det var att bo i båtarna som var ute i månader i sträck.

På verandan finns möjlighet att ta sig ett fika.

Läs mer

Gamla Salteriet i Obbola by. Illustration: Maria Wall

Multiarenan

SCA Arena är unik i sitt slag. En plats för flertalet aktiviteter som styrketräning, trailrunning, längdskidor och boule men med störst tyngd på cykling. På arenan hittas knattebana för de allra minsta, en av sveriges största dirtparker, helt nya cross countryslingor, arenaplan, teknikområde och bouleplaner.

SCA Arena är öppet dygnet runt och är helt gratis för alla, men det går alldeles utmärkt att stötta projektet genom att bli medlem i Obbola IK.

Projektet har blivit verklighet med finansiering från främst Allmänna Arvsfonden, Umeå kommun och Idrottslyftet, men även med bidrag från det lokala näringslivet.

Läs mer

Tuvan och Sand

Strax norr om Rinneln och ca 8 km från Umeå centrum ligger ett älvnära område som kallas Sand. I söder ligger Lilltuvan och Stortuvan som är en del av naturreservatet Umeälvens delta.

För ungefär 500 år sedan låg huvuddelen av Röbäcksslätten, Alvik, Ängsbacka samt alla öar i nuvarande älvmynningen under vatten. Först omkring 1820-talet har uppgrundning av nuvarande Sand skett och i början av 1900-talet kan man från kartor se att Sand, Lillsand och Hedmansgrundet byggts upp och att Sand separerats från fastlandet genom en älvfåra med namnet Mellandjupet/Kodjupet.

För att upprätthålla farleden till Umeå gjordes en utgrävning 1889 av älvfåran mellan Tuvan och Flisbergsgrundet. Sand bands samman med fastlandet då Mellandjupet/Kodjupet grundades genom landhöjningen och sedimenteringen. När vägen byggdes fyllde man med jordmassor och då bröts vattengenomströmningen.

I samband med flottningen av virke i Umeälven från Baggböle sågverk till Holmsund, en sträcka på ca 20 kilometer, gjordes ett stopp vid Sand. För detta ändamål byggdes en stenkista.

Området Sand som tillhör Degernäs samfällighet, började bebyggas med sommarstugor redan på 1920-talet. Stugorna har efterhand blivit åretruntbostäder. Ett stort område väster om Sandvägen utgör en del av naturreservatet Umeälvens delta. Längst ner efter Sandvägen finns en spång över till Mittituvan som används för att komma till Obbolavägen. Dessutom som anslutning till naturreservatets naturstig som börjar vid Mittituvan.

Sand/Tuvan. Foto: Lars Lind

Festplatsen på Sand har sedan1920-talet varit ett populärt utflyktsmål för umeborna. Den som önskade kunde ta sig en svängom på dansbanan. Det var en nöjesplats med allt från chokladhjul till prickskytte och spelautomater. Man kunde köpa kaffe, läsk varmkorv mm.

Festplatsen arrenderas idag av Sands stug- och vägförening. Dansbanan är Umeås äldsta bevarade dansbana.

Sedan slutet av 1970-talet anordnas det en sommarfest och boulespelstävlingar i stugföreningens regi.

Man tar sig ned till Sand från Obbolavägen och kommer först till en båthamn och sedan kan man följa Sandvägen söderut.

Obbola kyrka. Foto: Lars Beckman

Obbola kyrka

Obbola kyrka tillhör Holmsunds församling och ligger mitt mellan den gamla bydelen och den nya industridelen av Obbola samhälle. Kyrkan uppfördes 1969.

Kyrkan har ett rektangulärt plan och är byggd i tegel med rektangulära fönster och har ett brant sadeltak belagt med koppar. Kyrkan är sammanbyggd med en lägre församlingsdel.
Kyrkans arkitekt är Georg Rudner.

Källa: Holmsunds församling

Historia & kuriosa

Fornstigen

För ca 2000 år sedan sökte sig människor till Romlet, som då var Obbolaön. I första hand var det säljakt och fiske som utgjorde orsaken till att man drog sig till platsen. Spår efter människor kan man idag finna i form av tomtningar och gropar i klapperstensfälten. Tomtningar är en rundad stenvall kring en rensad golvyta och utgjorde rester efter primitiva hyddor, som från år noll fram till medeltiden användes vid säljakt och fiske. Tomtningar finns på Stora Romlet och på Vitskäret. Ungefär 600 e kr begravdes fyra män i rösgravar på krönet av en ö i inloppet till Västerfjärden. Denna ö heter idag Rismyrberget och är belägen nära Själafjärden.

Vid denna tid anläggs Obbolas första bosättning på en halvö, Väntberget, som ligger väl skyddad från havet i form av höga klippor som avskiljer en perfekt hamnvik.

Längre söderut på ön, längs Storhällskärsvägen, finns de skyltade lämningarna efter en medeltida utskärs fiskeplats.

Fornstigen är 4 kilometer lång och visar dess fornminnen och platser.

Väntberget är den troliga platsen för Obbolas första bebyggelse. Väntberget utgjorde under den yngre järnåldern en halvö i yttre havsbandet med en väl skyddad havsvik. På Stora Ramlet tvärs över hamnviken låg sannolikt begravningsplatsen och 1965 fann man en grav med två unga flickor. I graven låg även det s k Obbolafyndet, bestående av två runda bronsspännen. Fornstigen passerar denna grav.

Väntberget sägs ha fått sitt namn av att kvinnorna in på början av 1900-talet sökte sig upp på berget för att vänta på att männens sälfångst- och fiskebåtar skulle dyka upp i horisonten mellan öarna Bredskär och Klubbarna.

Gamla hamnen
I slutet av medeltiden var den stora ängsmarken innanför byn en öppen, grund innanfjärd med slät sandbotten. Kring tusentalet e kr var detta sannolikt en väl använd hamnvik för de boende. Udden där byn låg var skyddad mot den öppna Österfjärden och Västerfjärden kunde nås via inomskärs segelled. Idag kan man här se ett av Obbolaöns kvarvarande kulturlandskap.

Järnåldersgravar på Rismyrberget
Under yngre järnålder (500- 1000 e kr) var Obbola en del av en större omvärld. Längs kusten förekom en långväga men strandnära seglation. Sannolikt gick den gamla segelleden in mot handelsplatserna i Umeälvens mynning genom Västerfjärden och Själafjärden.
Rismyrberget var då en ö vid sundets västra inlopp. Här begravdes på 600-talet fyra personer i rösgravar. I graven fann man vid utgrävningar seldon, varav ett med förgyllt remändesbeslag av brons. Dessa fynd finns utställda på Västerbottens museum i Umeå