Området omfattar den medeltida byn Baggböles två delar. Den östra närmast Umedalen och den västra i anslutning till Baggböle Herrgård med omgivningar (ca 10 km från Umeå centrum).

Vidare når området ner mot Umeälven och sträcker sig här västerut längs Arboretum Norr och österut till Baggböleören.

Ett flertal sevärdheter kan besökas och informationstavlor och skyltar finns uppsatta.

Hitta hit

Du kan ta dig till detta besöksområde med bil från E12, från Sockenvägen, längs älvens gång- och cykelvägar samt från Notvarpsbron från Umeå Energicentrum i Klabböle.

Du kan även rasta och grilla vid olika platser längs älven och fika eller äta på herrgården.

Besöksmål & sevärdheter

Arboretum Norr

I mitten av 1970-talet drogs riktlinjerna upp för att skapa världens nordligaste trädsamling, arboretum, i byn Baggböle utanför Umeå. Idag (2016) hyser det 16 hektar stora området nästan 400 sorters träd och buskar från halvklotets alla hörn. Totalt finns ca 2400 planterade träd och buskar att se i Arboretet i Baggböle.

Detta område är ett välbesökt rekreationsområde och en källa till kunskap för studenter och en intresserad allmänhet.

Läs mer om Arboretum Norr

Baggböle herrgård

Herrgården ritades 1846 i empirestil av komminister Johan Anders Linder, Umeå och stod färdig 1847. Den utgjorde förvaltarbostad för patronen vid Baggböle sågverk.

Invid herrgården uppfördes även två flygelbyggnader, två lusthus, kägelbana, en skola, tullkvarn, storhässja, ladugård och stall samt tre trädgårdar för kryddväxter och potatis.
Herrgården har ägts av Umeå Missionsförsamling sedan 1968, men är sedan 2006 i privat ägo.

Sommaren 2019 renoverades taket på betongfundamentet och en ”brygga” byggdes ovanpå konstverket 811. Sålunda skapades ett nytt utflyktsmål av rang med närhet till Arboretet.

Läs mer om herrgårdens historia.

Bryggan

Historia & kuriosa

Baggböle kraftverk med ”Buddhan”

År 1897 köptes Baggböle såg av Egil Unander-Scharin. Säljare var Svartviks AB och syftet med köpet var att bygga ett vattenkraftverk i Baggböleforsen. Men år 1900 köpte Holmsunds AB strand- och vattenrättigheterna på Baggbölesidan av Umeälven.

Baggböle kraftverk byggdes 1916 av Holmsunds AB och levererade elkraft till Obbolafabriken via en 22 km lång ledning på 40 000 volt.
1947 inköptes marken och kraftverket av Umeå stad. Kraftverket revs i samband med att Stornorrfors kraftverk togs i drift 1958. Det enda som återstår av kraftverket är betongfundament och sumpar. Två stora hål inne i kraftverket visar var turbinerna suttit.

Läs mer om vattenkraftverket och konstverket 811 med ”Buddhan”

Baggböle sågverk

Planerna på ett sågverk i Baggböleforsen i Umeälven kom att fullföljas av ett konsortium bestående av Johan Unander, Johan Vikner och Eric Nyberg, som 1813 fick privilegierna från Norrfors tvåramiga och dels Pengfors enramiga sågverk överflyttade till Baggböleforsen.

Sågen byggdes 1813-1814 vid Baggböles gamla kvarnställe.

Den nya sågen i Baggböle privilegierades för fyra ramar och en sågrätt om 2 883 träd .

1840 förvärvades sågverket av Göteborgsfirman James Dickson & Company, under vars ledning sågen kom att utvecklas till länets största industri.

Läs mer om Baggböle sågverk.

Kåddis – med anor från medeltiden

Kåddis by har belagts i historiska källor redan år 1324, då en viss Johannes med hustru Cecilia skänkte ett hemman i Kåddis till Uppsala domkyrka, mot villkor att ärkebiskopen gottgjorde Cecilias bror Jerud i Hiske för hans arvsanspråk. 1346 bytte Könik Skarlakan till sig egendomen mot jord han ärvt i Uppland.

Den medeltida bebyggelsen var belägen söder om den nuvarande byn. År 1543 fanns fem bönder i byn och 1750 lika många. Vid laga skiftet 1846-47 fanns här sju gårdar. Intill byn fanns tre fasta fiskebyggnader.

Under senare delen av 1800-talet expanderade byns bebyggelse och under 1900-talet har fler bostadshus, som egnahem och villor tillkommit.

Länsstyrelsen har klassat Kåddis by som riksintresse för kulturmiljövården.