Stiftelsen natur- och kulturvårdsleden i Umeälvens dalgång

Plats och tid: 2019-01-25
Stadshuset lokal Länken

Närvarande
Christer Paulsson, ordf
Göran Andersson
Jenny Ferry
Lennart Johansson, vice ordf
Ulf Säfsten
Roland Norbäck

Dagordningen fastställdes i enlighet med nedanstående punkter.

§ 1

Godkännande av dagordningen.

Dagordningen godkändes i enlighet med punkterna i protokollet.

§ 2
Rapporter
E12-Bron.
Gunnar Teglund informerade om E12-bron

Ekonomiska läget redovisades.
Stiftelsen har en stabil ekonomi utan budgetöverskridanden.

Byte av bank.
Ordförande informerade om byte av bank mot bakgrund av den turbulens som har varit på bankmarkanden under senare år. Famför allt eftersträvas bättre fysisk tillgänglighet bland annat med avseende på personliga kontakter med banktjänstemän.

Arbetet med informationen.
Diskuterades översättning till engelska av broschyrer och sight. Detta ska ske under 2019.

Broschyråtgången.
Broschyrerna har fortfarande en åtgång och nytryckningar sker kontinuerligt.

Verksamhetsplan 2019
Förslag till verksamhetsplan för 2019 presenterades.Laxhoppet

Laxhoppet
Beräknas öppnas igen sommaren 2019.

Christer Paulsson
Ordförande