Plats: Umeå Folkets Hus

Tid: 17 – 21

Närvarande:

Christer Paulsson (ordf)

Christer Lundström

Erik Forsgren

Lena Lundevaller

Ulf Säfsten

Lennart Johansson ( v. Ordf)

Lars Beckman

Nio allmänhet

1. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes i enlighet med rubrikerna i protokollet.

2. Information och godkännande av per capsulam-beslut

Styrelsen beslutade godkänna utfallet av per capsulam-beslut angående verksamhetsberättelse och årsbokslut samt utseende av firmatecknare.

Per capsulam-beslutet var enhälligt.

3. Rapporter

Informerades om de olika aktiviteter som varit sen senaste sammanträdet vad gäller skyltning, föreläsningar, hemsidesarbete m m. Nya utflyktskartor håller på att tas fram, både för nätet och i broschyrform. Detta sker i samverkan med Umeå kommun.

Ordföranden och vice ordf kommenterade Mats Hagners skrivelser.

4. De ekonomiska förutsättningarna. Redovisning av förda diskussioner med kommunen.

Slutgiltiga beslut har ännu inte fattats, men allt tyder på att vi får resurser i enlighet med Kommunstyrelsens beslut, d v s drygt 1.000.000 kr för 2015.

5. Verksamhetsplan för 2015

Den utsända planen godkändes.

Exempel på möjliga aktiviteter diskuterades och det föreslogs bl a att externa idégivare skall bjudas in till ett work-shop.

6. Budget för 2015

Budgeten godkändes i sin nuvarande utformning.

Begreppet personalkostnader diskuterade och det konstaterades att allt vi gör på egen hand, oavsett om det är skyltuppsättning eller mer administrativt arbete, hamnar under den rubriken. Övrigt är till stor del köp av tjänster.

Styrelsen önskar inte någon mer detaljerad information. För den som så önskar finns dock huvudboken att få, vari man kan se alla detaljer.

7. Utseende av representant för allmänheten

Styrelsen beslöt att utse Björn Olsson till ordinarie styrelsemedlem och Jenny Ferry till hans ersättare fram till nästa årsmöte.

8. Informationsmötet 

Till informationsdelen av sammanträdet hade nio personer slutit upp. Inledningsvis informerade fiskerikonsulenten Stefan Ågren om fisket i Umeälven inom Umeå kommun.

Därefter gjordes en genomgång av Ume Älvdals verksamheter och hemsidan presenterades.

Bland den närvarande allmänheten lottades det ut en middag för två på TC.

Vid protokollet

Justeras:

Christer Paulsson

Christer Lundström