Backenområdet (Kyrkbordet eller Prästbordet) är den plats där Umeå socken uppstod. Redan i början på 1300-talet fanns en träkyrka där Backens nuvarande kyrka står. Området vid den gamla hamnen är således Umeå stads vagga, dvs den första plats för det som skulle bli Norrlands största stad drygt 420 år senare.

Besöksmål & sevärdheter

Bad & rastplatser

Historia & kuriosa

Fem kilometer väster om Umeå centrum, mellan den slingrande Umeälven i söder och de vidsträckta skogarna norr om E12:an, finner du Umedalen och Backen.

Hit tar du dig enkelt från centrum, oavsett om det är till fots, med cykel, bil eller buss linje 1. Följ Storgatan-Backenvägen genom Västerhiske, Grubbe och Grisbacka. Fortsätter du västerut hittar du snart de närmaste byarna Baggböle och Brännland.

Vill du istället följa de boendes exempel är det, åtminstone sommartid, strandpromenaden längs älven som gäller. Utgå från kajen i centrala stan så når du Backens kyrka efter femton minuters cykeltur utmed ängar, åkrar och hästhagar. Sväng upp och sikta mot hästen uppe i tornet så kommer du rätt.

Hitta hit

Besöksmål & sevärdheter

Backens kyrka

Kyrkorna som byggdes under denna tid var alla av samma typ, enskeppiga, täckta med sadeltak och med väggar på 1,5 meter i tjocklek. Dessa väggar var murade med stora stenar i jämna skift.

Klockstapeln öster om kyrkan uppfördes 1751.

Mycket talar för att det har funnits en kyrka här redan på 1200- eller 1300- talen, eftersom församlingen omnämns i en taxelängd 1314 och i ett visitationsprotokoll 1324.

Av kyrkans inventarier anses tre vara från 1300-tals kyrkan.

Kyrkan har brunnit och restaurerats ett flertal gånger och senast 1986, då kyrkan brann ner så att bara ytterväggarna och valven återstod. Efter beslut om återbyggnad anlitades arkitekten Jerk Alton och konstnären Per Andersson. 1990 återinvigdes kyrkan.

Runt kyrkan fanns tidigare en kyrkstad med hundratals kyrkstugor, som användes som fältlasarett i 1808-1809 års krig mot Ryssland. En kyrkogård finns i närheten.

kyrka-bilder-malningLars Olofsson Björnram, som kom från en gammal frälsesläkt i Finland, utsågs av Gustav Vasa till hövitsman och sedan till fogde i Norrland. Han gifte sig omkring 1520 med köpmannen Anders Persson Grubbs dotter Anna och erhöll då stora jordinnehav i bl a Västerhiske. Lars Olofsson Björnram var både häradshövding, landsfogde och lagman (därav Lagmansgatan på Grubbe) i Umeå socken. I äktenskapet med Anna Grubb föddes sonen Anders Laurentii Björnram (1520- 1591). Han blev kyrkoherde i Umeå socken 1561, biskop i Växjö 1576 och ärkebiskop 1583 samt adlades 1590.

På grund av den stränga kyrkoplikten under 1600-talet anlades kyrkstäder kring kyrkorna. I närheten av Backens kyrka anlades ett par hundra kyrkstugor (kyrkohusstugor) i områdena Västerbacken och Österbacken samt vid Hamnen (användes som fältsjukhus under 1808-1809 års krig mot Ryssland). Området söder om Backens i sydost liggande kyrkogård och söder om Häradsvägen vid älven låg kyrkohamnen (Hamnen). Här beslutade Johan III år 1588 att en stad skulle byggas. Kungen utfärdade interimsprivilegier med frihetsbrev på sex år för de som bosatte sig på platsen. Till staden förväntades att landsköpmännen (som till största delen bodde i byarna närmast kyrkan) skulle flytta och med dem all handel. Platsen var strategisk med tanke på närheten till sockenkyrkan, hamnen med kajplats och färjeläge. Här möttes vägar från olika vädersträck och köpmän från olika håll. Läs mer om Backens kyrka.

backen-karta-1714

Ellips av Inger Sannes
Monument över de nio fallskärmshoppare som omkom
vid flygolyckan 14/7-2019 på Storsandskär i Umeå.

Hoppare

Hoppare är en aluminiumskulptur av Mikael Åberg, föreställande ett litet barn i blå stövlar och t-shirt, toppluva och cyklop, som är placerat på en tegelmur nedanför prästgården vid Backens kyrka, blickande ut över Umeälven.Skulpturen tillkom under projektet Samtida konst möter kyrkan.

Strandpromenaden

är ett långsmalt grönområde i Umeå, längs Umeälvens norra strand. Promenaden delas i två delar (Västra och Östra Strandpromenaden) av kajområdet i Umeå centrum.

Strandpromenaden börjar i väster vid Lundåkerns småbåtshamn och fortsätter längs den branta älvkanten in till centrum. Österut går den genom Öbackaparken bort till Sofiehem.

Bad & rastplatser

Kyrkholmens rast- och grillplats

Kustlandsvägen blev körbar till Umeå 1668. Den gick då från Röbäck till Backen, där man färjade över från färjestället vid Röbäcksholmen till Hamnören (Hamnögern, idag kallad Kyrkholmen), hamnen vid Backens kyrka.  Idag används platsen som rast- och grillplats.

Historia & kuriosa

Backens krigskyrkogård

I samband med kriget 1808-1809 inkvarterades soldater runt om i staden och dess omgivningar i kalla och dragiga bostäder. Inkvartering skedde i borgarhem, prästgården, tingshuset på Backen, kyrkstugorna vid Backens kyrka (”Kyrkhamns sjukhus”) samt i hus i Grisbacka, Röbäck och Klabböle. Umeås 1000 invånare fick ta emot ca 4000 sjuka och sårade soldater under vintern 1808/1809.

Närmare hälften av patienterna beräknas ha dött och begravdes i massgravar.

Krigskyrkogården finns på Backen, i en talldunge strax norr om Umebygdens sjukhem. På platsen har en minnesten rests för att hedra krigsoffren. Läs mer om Backens by