Styrelseprotokoll Stiftelsen natur- och kulturvårdsleden i Umeälvens dalgång

Plats och tid Närvarande

2020-10-02 kl. 13.00-15.00 Hotel Björken

Christer Paulsson, ordf Lennart Johansson, vice ordf

Johanna Reinoia Cunningham

Ulf Säfsten, tjg ersättare för Göran Andersson Jenny Ferry, tjg ersättare för Björn Olsson Ingalill Bengtsson, sekreterare

Dagordningen fastställes enligt punkterna i protokollet.

§1 Informationsärenden

– Byte av redovisningsbyrå från Sefix till Revata.

– Laxhoppet. Det har framförts klagomål om att det på Vattenfalls skyltar står angivet tider när grindarna till laxhoppet ska vara öppna men det stämmer inte, grindarna är enligt besökare låsta.

– Ume älvdal har ombesörjt att skylt vid nedfarten till laxhoppet har satts upp.

– Jenny Ferry framförde önskemål om att något bör göras på Lundabron för att skilja gångtafikanter från cyklister.

– Månadens bild. Nya kriterier för bilden. Den ska vara tagen med mobilkamera, speciellt tema och hur många gånger man får vinna.

– Lennart Johansson tog upp om ny GC-väg i Klabböle. Frågan tas upp tillsammans med Umeå kommun, samhällsbyggnadskontoret.

– Lennart Johansson har fått synpunkter på att rullstolsburna inte kan ta sig över Notvarpsbron och till Klabböle energicentrum. Frågan tas upp tillsammans med Umeå kommun, samhällsbyggnadskontoret.

– Jenny Ferry efterlyste en meddelandekanal till Ume älvdal vid förstörelse av Ume älvdals anläggningar.

§2 Digitala idéer över besöksmål Ume älvdal.

Redovisades hur besöksupplevelsen via digital teknik kan fördjupas .

Fågeltornen Vi kan ta fram de fem (?) vanligaste fåglarna och visa hur de ser och hur de låter. Besökaren kan sedan kryssa i om de sett/hört dem. Historiska stigen Här kan vi jobba på två olika sätt, rutt eller random enskilda besök.

Rutt innebär att man vid startplatsen fotar en QR-kod och när man sedan promenerar runt så får man ett pling för varje ställe via dess GPS-koordinat och informationen kommer fram om just det stället.

Random är en QR-kod på varje plats som berättar om just den platsen, men kan också avslutas med att man kan anslut till rutt.

Flottningen på Ön Här är det lämpligt att köra med samma tanke som Galgbacken, men istället för ny film kollar vi med muséet om det finns gamla klipp vi kan använda/redigera om.

Kolerakyrkogårdarna Här kan man på ett levande sätt beskriva allt från kolerans utbredning till ett enskilt fall. Borde gå att göra så att det funkar på samtliga kyrkogårdar.

Tidsresan För att uppmärksamma tidsresan under promenaden ned till ristningarna är det lämpligt att sätta ihop en frågesport. Genom att göra ett frågebatteri så kan dessa komma fram slumpvis så att besökarna kan tävla med varandra på vägen ned.

Hälsobrunn/Gran/Fornstigen Det finns en mycket intressant teknik kallad augmented reality, AR, eller förstärkt verklighet som kan erbjuda helt nya upplevelser på ickevisuella platser.

Den fungerar så att man riktar kameran mot en punkt och då läggs animerad information med platsen som bakgrund.

Till exempel så kan man rikta kamera mot en hälsobrunn och då dyker det upp en grupp människor som läser brunnsbönen. Kan fungera vid samtliga brunnar.

På gran kan man ha flera sådana punkter för att skildra livet på landshövdingebostället och på Fornstigen kan man se folk i arbete.

Beslut: Styrelsen beslutar att ställa sig bakom de digitala ideerna.

Särskild uppmärksamhet skall ägnas åt historiska stigen, flottningen på Ön och hälsobrunnarna. §3

Externa samarbetspartners Beslut: Styrelsen beslutade att bjuda in Klabböle Energicentrum, Arboretet, Carin Isaksson och Stefan Hildingsson till sammanträden med Ume Älvdal.

Vid protokollet

Ingalill Bengtsson

Justeras

Christer Paulsson