Styrelseprotokoll Stiftelsen natur- och kulturvårdsleden i Umeälvens dalgång
Plats och tid 2022-12-16 kl. 13.00-16.00 Hotell Björken
Närvarande

Christer Paulsson, ordf
Igor Hell, vice ordf
Tore Karlsson
Jenny Ferry
Tapio Alakörkkö
Roland Norbäck
Ingalill Bengtsson, sekreterare

§ 16
Dagordningen fastställes enligt punkterna i protokollet.

§ 17
Verksamhetsplan
Styrelsen diskuterade utsänd verksamhetslista, de flesta punkterna mer eller mindre ingående.
Stiftelsen har ända från början undvikit att göra fysiska insatser men har däremot försökt påverka andra aktörer som exempelvis länsstyrelsen, kyrkan och museet att vidta åtgärder i en eller annan riktning.
Ett bra exempel på samarbete med andra aktörer är restaureringen av krigskyrkogården på Backen där både kyrkan och länsstyrelsen varit delaktiga. Ett annat förslag till samarbete är projektet Skoj på hoj tillsammans med Umeå orienteringsklubb.

Några särskilda prioriteringar i utsänd verksamhetslista gjordes inte.

Beslut
Styrelsen ställer sig bakom inriktningen på den bifogade verksamhetslistan. Projekten skall genomföras inom ramen för de årligen tilldelade medlen och inom ramen för den ekonomiska delegeringen.

§ 18
Övriga frågor
Diskuterades och lämnades förslag på olika aktiviteter i kommunen.
Skyltar bör sättas upp så att de som färdas på älven kan ta del av information om vad som finns.
En karta över var informationstavlorna finns är önskvärd.

Förslag till gåvor/vinster vid tävlingar, t ex powerbank.
Verka för en breddning av stigen från Gran till Tvärån.
Under SM-veckan i juni bör Ume älvdal annonsera.
Komatsus personal går ner till älven under lunchtid och skulle behöva en säkrare färdväg.
Youtubeproduktioner, ca en produktion per år, om det fyller något syfte.
Tillgänglighet Stora Tuvan – information om det t.ex. går att köra över med rullstol redan på parkeringen.
Gourmand Awards (världens bästa kokboksförfattare) kommer till Umeå under helgen Kristi Himmelsfärdsdag och då väntas folk från hela världen. Ett utmärkt tillfälle att marknadsföra stiftelsen.
Yttertavle/Obbola bör också ingå som stiftare eftersom de också är markägare i älven.

Vid pennan Justeras

Ingalill Bengtsson                                  Christer Paulsson