Baggböle herrgård uppfördes av James Dickson & Co 1846 som förvaltarbostad för Baggböle sågverks förvaltare. Den invigdes 1847 och hade ritats av komminister Johan Anders Linder. Herrgården timrades upp i en och en halv våning med slät liggande panel under ett sadeltak. Fasaderna är komponerade enligt tidens empirstil med mittfronterna burna av doriska pilastrar. Den släta brädpanelen målades med ljus linoljefärg. Andra antika motiv utgör de rundade lunettfönstren.

Vid herrgården uppfördes också två flygelbyggnader, två lusthus, kägelbana, storhässja och vedbod. Längre norrut mot byn fanns två arbetarbostäder, ladugård, stall samt skolhus. Dessutom fanns en större byggnad längst österut från herrgården. Mellan herrgården och arbetarbostäderna fanns trädgårdsland med kryddgårdar samt potatisland.
Under 1900-talets första halvsekel beboddes herrgården av föreståndaren för Baggböle kraftverk till 1958, då Stornorrfors kraftverk stod färdigt.

1968 skänkte SCA huvudbyggnaden med 34 000 kvm tomtmark till Umeå missionsförsamling. Baggböle herrgård blev byggnadsminnesförklarat av länsstyrelsen 1968.

Området sydost om herrgården vid älven och ca 600 meter och mellan 100-150 bred zon utgör en nyckelbiotop, kallad Baggbölebrinken. Skogsstyrelsen är ansvarig myndighet. Norr om herrgården och mot landsvägen finns ett äldre tallområde med naturvärde, kallad Gamtallskogen i Baggböle. Skogsstyrelsen är ansvarig myndighet.

Foto: Lars Beckman