Konflikter angående förfoganderätten över större delen av stadsområdet uppstod mellan de nya borgarna och knektar som slagit sig ner på prästbordets ägor. Detta medförde stora hinder för stadens snara uppkomst. Endast ett fåtal hus blev uppförda på anvisat område. Flertalet av köpmännen föredrog dock att stanna kvar på sina hemman och fortsätta med sina landsköp då de ansåg att området för staden var för litet. Redan 1589 flyttade de som hade byggt på den nya stadsplatsen och husen stod tomma. Staden tynade sakta och obemärkt bort. År 1594 fanns inga borgare mantalsskrivna i staden. Tiden var ej mogen för en stadsbildning i denna del av Sverige.

Den 22 juni 1622 beviljades interimsprivilegier för Umeå stad. Platsen för den nya staden blev Yttersandaslätten eller Yttersanda hemman, som utstakades våren 1621 av lantmätare Olof Buréus.

Bevarade drag i miljön från medeltiden är stenkyrkan från 1500-talets början och den medeltida landsvägen, Häradsvägen, som i äldre tider låg strax söder om kyrkan. Idag går vägen strax norr om kyrkan.

Prästgården ligger idag strax nordväst om kyrkan och i släntkrönet, där också en trappa ner mot kyrkan har byggts.

På 1760-talet anlades löjtnantsbostället Axla (Axlagården) på en äldre gårdstomt. År 1791 uppförde lanträntmästare Pehr Forsell Erlandstorp (Angården)

Axlagården. Kolteckning från 1920-talet

Angården. Foto: Lars Beckman

Under 1800-talet låg sockenstuga och Tingshus på Västerbacken. Där uppfördes också ett skolhus för socknen, nuvarande Klockargården. Den byggdes under ledning av komminister J.A. Linder, som även gav sitt komministerboställe, Johannesgård, dess nuvarande utseende.

Johannesgård ligger öster om prästgården.

Enstaka kyrkstugor norr om Backenvägen finns bevarade.

Johannesgården

Klockargården. Foto: Lars Beckman

I början av 1900-talet fanns vid Kyrkhamn sex kyrkstugor. Konsul Andreas Grahn och hans tyskfödda hustru Emmy Grahn-Möller flyttade 1918 till Bösta- och Hössjöstugorna och satte samman dessa med ett mittparti. De kom senare att kallas Lillstugan. Hustrun Emmy anlade trädgård med ask, lind, lönn och häggmispel samt silvergran och ädeltall. Även spireabuskar och syrener planterades. På norra sidan Häradsvägen anlades en köksträdgård med vinbär, hallon och jordgubbar. Under 1980-talet brann Lillstugan ner och trädgården förföll. Umeå kommun iordningställde år 2003 resterna av trädgården.

Lillstugan