Projektbeskrivning

Strandpromenaden utgör en långsmal sträcka av grönska mellan älven och staden. Promenaden ligger utmed älvens norra strand och det var på 1950-talet som man på allvar började betona vikten av att älvens vackra stränder skulle bevaras och göras tillgängliga för stadens befolkning. Det ansågs särskilt angeläget att skydda strandbrinken uppströms älven, från den gamla bron, ett område man trodde skulle skapa glädje för stadens invånare.

År 1958 beslutades att iordningställa strandpromenaden. Västra delen av strandpromenaden ligger nära strandkanten, omedelbart nedanför den branta norrnipan. Vegetationen är till att börja med tät och lummig. Längs sista delen mot småbåtshamnen är växtligheten mer öppen och gles mot älven. Träd och buskar förekommer på båda sidor om den grusade gång- och cykelvägen. Bänkar är placerade utmed hela sträckan.

Den östra delen av Strandpromenaden löper från Sofiehem, via Öbackaparken, fram till Rådhusparken och utgörs av en långsträckt park längs älven med en öppen karaktär. Öbackaområdet utgjorde platsen för Umeå stads första industriområde. Här uppfördes år 1896 en snickerifabrik och senare ett hyvleri, mekanisk verkstad och ett gjuteri. År 1909 byggde Egil Unander-Scharin ett träsliperi som var i drift fram till 1945. Byggnaden totalrenoverades vid mitten av 1980-talet och sedan 1987 används lokalerna av Konsthögskolan i Umeå.

De flesta parkerna längs älven är nyanlagda eller renoverade. Öbackaområdet har t ex fått flera nya parker såsom Öbacka strandpark, Djupbäcksterrassen, Östra planteringen samt Öbackaparken. Även Årstidernas park, Rådhusparken, Skeppsbron och Sparken är nyanlagda medan Broparken har genomgått en totalrenovering.