Projektbeskrivning

Efter försvarsreformerna 1893 och 1901, då den allmänna värnplikten utvidgades, blev Umeå residensstad. Dragonregementetsbyggnader uppfördes 1898–1911 efter ritningar av arméförvaltningens arkitekt Erik Josephson.

Kasernbyggnaden som var de värnpliktigas logement intar en central plats på regementsgården. Den är, liksom grindstugorna i söder och officersmässen i gårdens sydöstra hörn, utförd med ett stramt och klassicistiskt formspråk. Norr om kasernen lades stallar och ridhus i trä med panelade fasader som återspeglar byggnadernas stolpkonstruktion.

Sedan 1969, då K4 flyttat ut, huserar Umeå kommun i om- och tillbyggda lokaler på det gamla kasernområdet.

Källa: Umeå kommun
Foto: Patrik Forsberg
Text: Lena Tengnér