Protokoll styrelsemöte 2017-02-15

Plats: Stadshuset, Ryttargången

Tid: 13 – 15

Närvarande:

Christer Paulsson (ordf) (besl)

Björn Olsson (besl)

Lena Lundevaller (besl)

Göran Andersson (besl)

Lennart Johansson (v. Ordf)

Jenny Ferrry (ers)

Ulf Säfsten (ers)

Lars Beckman (tjm)

1. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes i enlighet med rubrikerna i protokollet. Lennart Johansson utsågs att justera protokollet.

2. Lägesrapport

En kort lägesrapport föredrogs och pågående arbete redovisades. Aktuellt är t ex framtagande av

tre cykelkartor dels för nätet och dels i broschyrform.

3. Årsredovisning 2016 (verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse)

Årsredovisningen presenterades och godkändes.

4. Verksamhetsplan för 2017

Verksamhetsplanen för 2017 godkändes.

Särskilt framhölls olika fiskearrangemang som viktiga. Ett mål bör vara att får till stånd minst tre fiskeinriktade aktiviteter. Ulf Säfsten utsågs att hålla ett öga på vad som är på gång.

De utåtriktade aktiviteterna bör bli fler. Vi bör kunna erbjuda olika grupper till föreläsningar om älvdalen samt göra bussutflykter.

Vi bör försöka söka pengar ytterligare en gång från Allmänna arvsfonden.

Ume Älvdal skall också upprätta en bildbank.

Samverkan med andra aktörer och stiftelsen bör försöka vara medarrangör när det gynnar stiftelsens verksamhetsinriktning.

Stiftelsen skall också verka för att vägen/stigen från Umeå Energicentrum till Arboretet via Notvarpsbron blir belyst och upplyst.

5. Styrelsearvoden

Lennart Johansson föredrog ett förslag till arvoden för styrelseledamöterna för perioden 2017-2018. Nivåerna är i paritet med kommunens ersättningar.

Ordf: 25.000 kr/år samt särskild ersättning för uppdrag utanför ordförandeskapet (400 kr), som t ex bussturer i älvdalen, besök hos externa organisationer, föreläsningar.

V ordf: 10.000 kr/år

Ledamöter: 600 kr för varje styrelsemöte (ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår ej)

Ordf kan även ta hjälp av annan ledamot eller v ordf för särskilda uppgifter.

6. Övriga frågor

Beslöts att inköpa boken om Arboretet till styrelsens ledamöter och ersättare.

  • Beslöts att ordf får koppla en swish-funktion till stiftelsens konto för att undvika utlägg och faktureringsavgifter.

– Nästa sammanträde enl tidigare beslut: 2017-04-26 kl 13.00

Vid pennan

Justeras

Christer Paulsson

Lennart Johansson