Plats: Ridvägen 5

Tid: 13 – 15

Närvarande:

Beslutande:

Christer Paulsson (ordf)

Christer Lundström

Lena Lundevaller

Björn Olsson

Erik Forsgren

Ulf Säfsten

Övriga närvarande:

Lennart Johansson

Urban Gelfgren

Jenny Ferry

Sune Norman

Stig Nilsson

1. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes enligt tidigare utsänd dagordning med tillägg av frågor kring GC-väg i samband med byggande av Västra länken och Laxhoppet.

2. Rapport

Den tidigare utsända rapporten (bilagd) föranledde bara en kortare diskussion.

Beslöts att lägga rapporten till handlingarna med godkännande.

3. Revisionsberättelsen

Upplästes och lades till handlingarna

4. Utseende av firmatecknare

Christer Paulsson och Lennart Johansson utsågs att var för sig vara firmatecknare.

5.Den ekonomiska situationen

Den ekonomiska situationen är nu utklarad och stiftelsen har fått samma belopp för 2015 som för tidigare år, d v s drygt 1 milj. kronor.

Nya EU-medel har utlysts och stiftelsen förbereder en ansökan. Nya regler vad gäller ansökningstider och hantering har införts.

6. Diskussion om kommande aktiviteter

Det viktigt att söka nya källor för finansiering eftersom trycket på den kommunala ekonomin ökar kraftigt inför kommande år.

Ume Älvdal skall också ta initiativet till samverkan mellan de olika aktörerna i älvdalen för att vi bättre skall kunna tillvarata kunskaper, inte minst vad gäller informationsteknik.

7. Övriga frågor

– GC-frågorna kring Västra länken diskuterades.Uppdrogs åt ordf att via kommunen följa utvecklingen.

-.Laxhoppets framtid diskuterades och man konstaterade att ingen vill ta ansvaret för områdets skötsel.

8. Nästa sammanträde

Nästa sammanträde planeras till december.

Vid pennan

Christer Paulsson Justeras

Lennart Johansson