Styrelsemöte

2013-03-26

Närvarande: Christer Paulsson ordf

Lennart Johansson v ordf

Kjell-Eric Carlsson

Björn Olsson

Urban Gelfgren

Lars Beckman

Sune Norman

Lokal: Ridvägen 5

Tid: 13 -15

Dagordning:

  1. Hänt sen sist

– Informerades om de annonsinsatser som gjorts i Sommarguiden, First Camp-broschyren och Compassmedias Västerbottenskarta.

– En box för broschyrförvaring på tavlor och andra informationsställen har tagits fram.

– Ume älvdal har sponsrat Facebookgruppen ”Vi som älskar Umeälven” med ca 3000 kr för inköp av tårtor för marknadsföring av Umeälvens attraktioner. Bland annat har landshövdingen uppvaktats. Gruppen gör ett mycket värdefullt arbete med att föra fram älvens stora värde för umebor och turister.

2. Verksamhetsberättelsen

– Föredrogs och godkändes av styrelsen. (bilaga)

3.Verksamhetsplanering inkl budget

VP och budget godkändes av styrelsen. (bilaga)

4. Ekonomi (Balansrapport m m)

Ekonomirapporteringen godkändes.

5. Vad gör vi under våren (VP)

Verksamhetsplanen för 2013 godkändes.

Vidare skall arbetet med stadgarna genomföras för att de skall kunna fastställas 2014.

6. Nästa möte

Beslöt att nästa möte skall hållas 18 juni kl 13.15

Vid protokollet Justeras

Christer Paulsson ordf Lennart E Johansson