Norra Ön på samråd
På Norra Ön planeras en ny stadsdel med plats för cirka 2 800 nya bostäder och verksamheter. Förslaget till detaljplan är på samråd.

Norra Ön planeras bli en livfull och välkomnande plats mitt i centrala Umeå. En urban, tät stadsdel med attraktiva, trygga boendemiljöer och gröna offentliga rum med strandskogar, parker och natur. De som bor på Ön ska kunna leva ett praktiskt, rörelserikt och hållbart vardagsliv. Ön med dess utbud blir också mer tillgängligt för Umeåborna. Broarna innebär att östra och västra Umeå binds samman, vilket underlättar vardagen för många på ett hållbart sätt.

Övergripande bild av förslaget till detaljplan
Bostäder och verksamheter bildar en tydlig kvartersstruktur. De flesta byggnaderna är 4–6 våningar. Några högre byggnader i norra spetsen och lägre byggnader intill Klungbyn. De nya gång- och cykelbroarna kommer att binda ihop Umeå på ett hållbart sätt i och med att det blir tydliga, gena stråk för gång- och cykeltrafiken. Via den nya bilbron och utmed det centrala stråket på Norra Ön kommer bil- och kollektivtrafik att ledas. Kollektivtrafik kan även trafikera den befintliga bron till Ön som kommer att byggas om. Mobilitetsanläggningar med parkering och hållbara mobilitetslösningar ligger utmed stråket så att biltrafik kan minska i övriga delar av stadsdelen. De två förskolorna och grundskolan är också placerade utmed stråk så att lämning och hämtning kan ske på ett smidigt sätt och utan bil. Natur och parker kommer att skapa en grön stadsdel, där bevarandet av strandskogar är en viktig del. Den norra spetsen av Ön kan bli ett attraktivt besöksmål för hela staden.

Bilsnål planering
En grundbult i planeringen är inriktningen på bilsnål planering där det handlar om att skapa förutsättningar för att använda mer miljövänliga transporter och samtidigt minska befolkningens behov att använda bilen.