SJ bygger järnväg och bro över till Storsandskär
År 1895 beslöt riksdagen att en stadsbana skulle byggas från Vännäs till Umeå, varifrån den skulle utsträckas till Storsandskär. Sträckan till Umeå invigdes av kung Oskar II den 28 september 1896. Vid slutet av året hade banan nått fram till älvstranden mitt emot Storsandskär.
Med hjälp av tre pålkranar, en ångdriven och två handdrivna, började pålningen och spåntningen för den 300 m långa järnvägsbron. Den hade enkelt utförande med en järnöverbyggnad vilande på pålar. Bron bestod av 40 spann med vardera 7,5 m spännvidd. Den blev färdig 1898 och samma år färdigställdes en 1.120 m lång järnvägsbank på Storsandskär. Året innan hade en 150 m lång lastbrygga färdigställts på ön. Statens och SJ:s åtaganden var därmed fullföljda.

Umeå stad planerade ny uthamn
Varför nu allt detta? Anledningen var att Umeås hamn börjat bli svår att angöra för djupgående fartyg. Stadens styrande såg sig om efter en lämplig plats vid älvmynningen där en ny uthamn kunde anläggas. Av olika anledningar ansåg
man Holmsund vara olämpligt. Däremot ansåg man Storsandskär vara lämplig plats för en uthamn. Djupgående fartyg ansågs kunna lasta och lossa vid älvens huvudfåra längs öns västra sida.

Det gick aldrig några tåg till Storsandskär. Samma år som järnvägsbygget påbörjades anslog stadsfullmäktige medel till muddring av hela farleden från staden ned till den planerade uthamnen. Farleden nedströms Storsandskär åtgärdades ej. Detta ansågs vara statens uppgift. Tvisten mellan staten och Umeå stad gjorde att fortsatta anläggningsarbeten för
hamnen avstannade. En anledning var de stora kostnader som staden dragit på sig i samband med den förödande branden 1888 och engagemanget i kraftverksbygget vid Klabböle.

Staten river bron och staden bygger i Holmsund
Statsrevisorena anmärkte redan 1901 på kostnaderna att hålla den 300 m långa bron i skick och år 1909 beslöt riksdagen att bron och spåret på Storsandskär skulle rivas. Detta skedde förmodligen åren närmast därpå. Hur
gick det då med uthamnen? Jo, år 1916 beslöt stadsfullmäktige att expropriera Vedkasudden utanför Holmsund
för nytt hamnområde. Vad som sedan hänt vet vi alla.

Fiaskot med hamnen på och järnvägen till Storsandskär kan ha medverkat till att hela detta jätteprojekt helt fallit i glömska. Något foto på bron verkar heller inte finnas.
Märkligt, då den 300 m långa bron kring sekelskiftet 1800/1900 torde ha varit en av landets längsta järnvägsbroar!