Sammanställning av händelser under olika år på fastigheten Grubbe nr 1 med omgivningar, tillika Landshövdingeboställe under mer än 114 år.
Kartan ovan utvisar kartbild från 1775 med byggnader och annat utlagda på ny, modern karta. Till detta har lagts in intressanta byggnader och platser från kartor av Västerhiske från 1693 till och med 1812. Kartbilden har siffror som förklaras i texten nedan.

1692/93
Johan Persson Geddas (-1680) karta över Västerhiske där namnet Hamnen (nr 1) finns samt två byggnadssymboler (2,3), dels strax öster om Råbäcken vid älven samt söder om kommande Residensplatsen.
1710
Hans Kruses (ca 1670-1750) karta över Västerhiske utvisar Lagmanshemmanets gamla gårdstomt (4) strax öster om Råbäcken samt byggnad (5) vid den kommande Residensplatsen.
Gran som eget namn strax öster om byggnaden.
1711
Peter Häggström (-1724) karta över Röbäck 1-32 . Lantmätare Peter Häggströms gårdssymbol (6) vid den kommande residenstomten. (Häggström markerade även in sin egen gård på andra sidan älven).

1719
Jacob Grundel (1657- 1737) blir landshövding i Västerbotten och den första landshövdingen på ladugårdshemmanet Gran.

1720
Ryska trupper bränner ner Umeå stad och även Residenset med tillhörande byggnader.
1721
Ett stall byggs på Ladugårdshemmanet Gran.

1722
En badstuga och ett svinhus blev uppsatta.

1723
Påbörjades byggandet av Residenset, som uppfördes av timmer, 20 meter långt och 12 meter brett. Där fanns förstuga, tre kammare och kök samt källare (och vinkällare) och vind. I köket hade byggts ett avskilt kontor. Färdigbyggdes de följande åren.

1728
Landskansliet och landskontoret blev färdigbyggt och var i en gemensam byggnad. Byggnaden mätte ca 6,5 meter på längden och ca 6 meter på bredden. Detta år byggdes även redskaps- och vagnshuset på gårdstomten.

1729
Ett fähus blev uppsatt.
1730
5-13 samt 17-27 november hölls laga husesyn över Landshövdingebostället Gran. Kammarkollegiet förordnande om besiktning som verkställdes av häradshövdingen Anzenius med biträde av sex nämndemän.
1732
En sommardag detta år, under sin Lappländska resa, övernattade Carl von Linné hos Jacob Grundel. Han beskrev då olika växter, frukt och grönsaker som planterats här. Han konstaterade även att potatisen var tidig för svenska förhållanden.

1733
Efterträddes Jacob Grundel av Gabriel Gabrielsson Gyllengrip (1687- 1753) som påbörjade betydande om- och tillbyggnader på residenset.

1734/35
Besiktning utan officiell karaktär som bekräftade att Gyllengrip påbörjat om- och tillbyggnader. Flera av bristerna från 1730 hade ej blivit åtgärdade
1735
Esias Hackzells (1707-1762) karta över Västerhiske, landshövdingebostället Gran. Se förteckning nedan!
1737
Nils Brenholms (1682 – 1730) karta över Västerhiske utvisar ränteriet (7), kansliet (8) och baron- och Landshövdingebostället Gran (9). Dessutom två kryddgårdar (10,11) därav en med kanal för bevattning av den östra, stora kryddgården samt en utgrävd rektangulär bassäng för bevattningsändamål.
1752
Första augusti på sin Eriksgata åt kung Adolf Fredrik (1710-1771) och drottning Lovisa Ulrika av Preussen (1720-1782) middag hos landshövding Gabriel Gyllengrip på Landshövdingebostället Gran (Israel Lindahl, Umeå socken 1771).
1757-1767
Enligt husförhörslängden dessa år för Grubbe nr 1, Landshövding Olof Lejonstedt, fanns här trädgårdsmästare Anders Lilja f. 1736 från Stockholm. Det är den första trädgårdsmästaren på Gran enligt husförhörslängden. Ett flertal efterföljande trädgårdsmästare förekommer senare och till 1810.
1771
Av Israel Lindahls Umeå sockenbeskrivning framgår att före 1771 förföll den år 1723 uppförda residensbyggnaden och har ännu inte (1771) återuppförts. Väster om Gran, den gamla Lantränteribyggnaden. Landskansliet hyr rum i Västerhiske, nära residenset. Landskontoret i Grisbacka, öster om Gran.
Landshövding Gyllengrip planterade ”en hop wakra träd” vid älven.
1773
Erik Hellbergs (1743- 1786) karta över Västerhiske utvisar en fyrbyggnad (12), kansliet samt Landshövdingeboställets byggnader (14), kryddgård (21), smedja (19), badstuga (20).
1775
Olof Clauséns (1732- 1813) karta över Västerhiske utvisar lantränteriet (22), Landshövdingesätet Gran med byggnader (23), kryddgård (24), åker och åkerslätt (25) samt en fyrbyggnad (26).
1780
Av Johan Anders Linders Umeå sockenbeskrivning, 1857 framgår att landshövdingarna på Ladugården Gran, i Grubbe bodde här till år 1780, då nödiga bonings- och embetsrum i staden på kronans bekostnad hyrdes (1780-1820?). 1820 uppbyggdes på Herretomten det nuvarande Residenset och ett nytt landstats- och embetshus uppbyggdes (Linder, 1857). Landshövdingarna fortsatte dock att bo på Gran till 1834, men var skattskrivna i Umeå Stad
Linder skriver även att landshövding Gyllengrip planterade på Gran Umeås första trädgård.
Israel Lindahl (1718-1793) skriver 1771 att Gabriel Gyllengrip hade planterat ” en hop wakra träd” vid älven. Det förefaller märkligt att Gyllengrip planterade Umeås första trädgård, eftersom det framgår att Linné redan 1732 beskrev olika växter, frukt och grönsaker som planterats här av landshövding Jacob Grundel.
1812
Per Klingbergs (1762-1834) karta över Västerhiske. Landshövdinge/Ladugårdshemmanet Gran (27) innehas av landshövding Gustaf Edelstam med fyra byggnader uppe vid Häradsvägen. Den gamla kryddgården (32) verkar vara kvar och bevattning anordnad med kanal som avslutas med en rund damm invid östra delen av kryddgården.
Färjestad (färjeställe) (29) vid älven, med ett antal byggnader (28) nedanför Gamla Ränteriet och Kansliet.
1821-1834
Enligt husförhörslängden stod landshövdingen och riddaren Georg Lars af Schmidt som ägare. En landbonde med familj, pigor och drängar skötte gården och lantbruket.
1835-1847
Enligt husförhörslängden på fastigheten Grubbe nr 1, Ladugården Gran bodde här en landbonde med familj och 1841- 1847 dessutom en lantbrukare med familj.
1848-1892
Enligt husförhörslängderna bodde på Ladugården Gran arrendatorer med familjer, drängar och pigor.
1892-
Enligt husförhörslängden övertar Brännlandsbonden Olof Jonsson (f. 1847) med hustru Maria Elisabet Abrahamsdotter (f. 1851) Grubbe nr 1, 45/64 mantal.