År 1938 var det översvämning i byn, den största som varit i mannaminne. Sex byar ställdes mer eller mindre under vatten och däribland halva Brattby. Året därefter började man diskutera om det skulle gå att bygga en vall, som skulle skydda åkrarna från vatten. Det beslutades att bygga en skyddsvall längs Umeälven. Länsstyrelsen beviljade medel och på hösten 1939 började bygget. Vallen var på vissa ställen hela 12 meter bred i basen och 4 meter hög. Jorden packades med en bensindriven vibrator och byggdes av jord och ett lager av torv (som isolering mot tjäle). Hösten 1940 var vallen färdig och har sedan dess stått emot höga vattenstånd många gånger under årens lopp.

Brattby såg startades ursprungligen i Spöland 1898 av Erik Lundström. Första tiden drevs den med vattenkraft och därefter med en råoljemotor. År 1929 flyttades den till Brattby och 1931 övertogs sågen av Erik Lundströms söner Manfred, Gustaf och John och sågen fick namnet Bröderna Lundströms Såg & Hyvleri. Arbetsstyrkan uppgick som mest till 8 anställda. 1960 ändrades företagsnamnet till Brattby Såg AB. År 2005 fanns det 45-50 anställda.

Brattby vårdhem invigdes 1950 och beskrevs som det största skolhemmet i landet och en mönsteranläggning för andra län. Skolhemmet kom att bli ett vårdhem för både barn och vuxna, samt särskola och internat. I och med ny lagstiftning och när nya skolor som Olovsdalsskolan och Nydalahöjden byggdes, flyttade barnen. Brattby vårdhem blev en centralanstalt i länet för vuxna med psykiska handikapp.

Lagstiftningen förändrades mycket och kommunerna fick överta landstingets roll och ansvar för sina behövande medborgare. Vårdhemmet lades ner 1998.

Olika företag har under de senaste åren bedrivit verksamhet i fastigheterna, men idag finns endast en loppisbutik inrymd i en del av fastigheten. Brattby lantbruksskola startades i november 1904 och anläggningen ansågs ligga i ett område med bra jordbruksbygd runt omkring och där risk för frost var liten. Lantbruksskolan bestod av fyra hus i fyrkant, ett hus för eleverna, föreståndarvilla, ladugård och ett hus med rum för träsljöd, rättarbostad, kök och ovanför det elevmatsal. Skolan hade plats för 12-14 elever och kurserna var ettåriga. Efterhand blev åkerarealen för liten för skolans behov och byggnaderna behövde genomgripande renovering. Man sökte annan plats för skolan och fann den 1929 på Grubbeslätten, Forslunda som senare blev Naturbruksgymnasiet.

Brattby Gård, som var ett privat vård- och arbetshem för vuxna, startade då den tidigare lantbruksskolan inköptes 1937 av Margareta Hansson, senare Dannborg.

Antalet inskrivna varierade mellan 80-90 personer. Det fanns en slöjdsal och viss teoretisk utbildning och de studerande tränades för en framtid boende på institution eller som anställda vid jordbruk.

1948 såldes Brattby Gård till landstinget och samtidigt påbörjades byggnationerna av Brattby Skolhem.

Brattby Gård avvecklades mellan 1965 och 1970 och de boende flyttade till gruppbostäder i andra orter i länet samt till det nyrenoverade Brattby Vårdhem.

Brattby Gård är numera privatbostad med stall.