Styrelseprotokoll Stiftelsen natur- och kulturvårdsleden i Umeälvens dalgång

Plats och tid: 2021-10-08 kl. 13.00-15.00 Hotell Björken

Närvarande Beslutande:
Christer Paulsson, ordf
Göran Andersson
Johanna Reinoia Cunningham
Tapio Alakörkkö

Övriga närvarande:
Lennart Johansson, vice ordf
Ulf Säfsten
Roland Norbäck
Mikael Holmström, Parkdriftchef Umeå kommun
Ingalill Bengtsson

§§ 11 – 15
Dagordningen fastställdes i enlighet med kallelsen.

§ 11
Information om GC-väg Klabböle
Mikael Holmström informerar. I samband byggandet av Västra länken bygger Trafikverket en port under framtida väg E12 för en säker och trygg passage. Umeå kommun är ansvarig för att anslutande vägar anläggs. I östra och västra sidan av porten (d.v.s. från Klabbölevägen ner till porten och tillbaka upp på Klabbölevägen) behöver anslutningar skapas antingen som ny gc-väg alternativt återanvända hela/delar av befintlig väg. Just nu pågår en utredning kring hur detta skall kunna ske. Umeå kommun äger inte marken där dessa anslutningar behöver ligga. Tillsammans med Trafikverket pågår ett arbete med att försöka få tillgång till denna mark.

Byggnationen kan tidigast ske när bron är klar. Trolig byggstart blir därmed 2023 eller 2024.

§ 12
Bölesholmarna
Mikael Holmström informerar om utvecklings- och skötselplan för Bölesholmarna, Böle strandpark och Bölestrandens naturområde.

På Bölesholmarna och Böle strandpark finnns upplevelserik naturmiljö inom promenadavstånd från centrum. De anrika strandskogarna som finns på Bölesholmarna och längs med Bölestranden klassas som nyckelbiotoper och utgör därmed viktiga länkar i den ekologiska spridningskorridoren som går längs med Umeå älvdal.

Lundabron har medfört att fler fått tillgång till Bölesholmarnas högkvalitativa miöjöer och har sammanlänkat promenadstråk runt älven.

§ 13

Kvarnlunden
Arbetet med Umeås nya park vid Lundåkern och Lundabron är igång. Till att börja med görs stigar i den omgivande skogen och arbete med att förbättra kring parkeringen vid Kvarnvägen. Redan till hösten är delar av parken färdig.

Till jubileumsåret när Umeå fyller 400 år kommer ännu mer att vara på plats och under 2023 ska Kvarnlunden vara helt färdigställd men fortsätta att utvecklas i dialog med Umeborna.

§14
Inför Umeå 400 år – vad gör vi?

Ordföranden har tagit fram förslag till aktiviteter inför Umeå 400 år. Förslagen diskuterades och vissa kompletteringar lades till på förslagslistan.

Vid nästkommande sammanträde fattas beslut om vilka områden som ska prioriteras.

§15
Nästa sammanträde
Nästa sammanträde hålls fredag den 19 november 2021 kl. 13.00 på hotell Björken.

Vid protokollet: Justeras:

Ingalill Bengtsson              Christer Paulsson
                                               Ordförande