Bilaga till Årsredovisning 2019

Protokoll 2020-08-05

Stiftelsen natur- och kulturvårdsleden i Umeälvens dalgång

Plats och tid Per capsulam 2020-08-05

Beslutande Christer Paulsson, ordf
Ulf Säfsten
Jenny Ferry
Jonas Sjöström

Dagordningen: Fastställande av årsredovisning.

§ 1

Årsredovisning

Årsredovisningen har varit utsänd under juli/augusti 2020 för beslut enligt per capsulam.

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och de principer som anges i Bokföringsnämndens vägledning.

Förslag till beslut: Styrelsen godkänner den utskickade årsredovisningen.

Beslut: Årsredovisningen godkändes i enlighet med utskickat förslag.

Vid protokollet Justeras

Ingalill Bengtsson Christer Paulsson