Styrelseprotokoll Stiftelsen natur- och kulturvårdsleden i Umeälvens dalgång

Plats och tid         2022-08-12 kl. 13.00-15.35 Brännlands                                                        wärdshus

Närvarande           

Christer Paulsson, ordf
Igor Hell, vice ordförande
Göran Andersson
Jenny Ferry kl. 13.00-15.00
Tapio Alakörkkö
Ulf Säfsten
Björn Johansson Beslutande § 11
Per Brändström kl. 13.00-13.20
Roland Norbäck
Ingalill Bengtsson, sekreterare

§8

Dagordningen fastställes enligt punkterna i protokollet.

Beslutsärenden

§9
Godkännande av ny ersättare för allmänheten efter Jenny Ferry

Beslut
Styrelsen beslutar att till ny ersättare för allmänheten efter Jenny Ferry utse Björn Johansson.

§10
Vice ordförande och firmatecknare

Beslut
Stiftelsen beslutar att utse Igor Hell till vice ordförande tillika firmatecknare för Stiftelsen Natur- och Kulturvårdsleden i Umeälvens dalgång.

§11
Revisionsberättelse 2021

Beslut
Revisionsberättelsen läggs till handlingarna

§12
Information om Fiskedagen 2022-08-20
Göran Andersson och Per Brändström informerade om upplägget med Fiskedagen.

Umeå Energicentrum
Daniel Holmqvist berättar om fisket kring Norrfors, Ume-Vindelälven
Göran Danielsson berättar om nettingfisket
Sune Jonssons filmer om fisket vid Umeåkusten
Förevisning nettingfisket

Baggböleören
Per Brändström visar och instruerar om tvåhands flugfiske.

Baggböleören
Gratis fiske och utlåning av utrustning.

§13

Hänt sen sist

Seniortorget
Våra fyra träffar på Seniortorget har varit omtyckta och så välbesökta att man har varit tvungen att neka besökare från att delta av brandsäkerhetsskäl.

Krigskyrkogården på Backen
Restaureringen av krigskyrkogårdens staket är nu slutförd, återstår endast målning av stolpar och det sker till våren. Ny informationstavla har också satts upp av Ume Älvdal.

Hälsokällor
På Youtube finns nu informationsfilm om hälsokällor. Hälsokällan nedanför ”Storan” borde införlivas med övriga hälsokällor som informeras om.

Älvstigen
Ume Älvdal har skyltat upp Älvstigen från wärdshuset i Brännland och fram till Sörforsbron.

Tidsresan
Nya informationsplåtar på Tídsresan ska tryckas då tidens tand gjort informationen oläslig.

Bölesholmarna
Umeledens tavlor sitter fortfarande kvar och de är i dåligt skick och bör tas bort.

Ordföranden kontaktar Umeå Fritid om var ny informationstavla kan sättas upp.

§14

Statusgenomgång för arbetsgrupperna
Sociala medier

Jenny Ferry arbetar intensivt med att sprida information om Ume Älvdal genom bl a att dela egna och andras bilder.

Jenny får också frågor om vart man ska vända sig i olika ärenden. Hon föreslår vidare att Visit Umeå och Ume Älvdal borde träffas.

Jenny informerade vidare om att det i helgen anordnas”Kalaspaddling” tillsammas med Vasa kanotklubb och Umeå 400 år.

§15
Diskussion inför planering av nästa verksamhetsperiod – 2023-2024
Ordföranden tycker att även nästa verksamhetsperiod bör vara tvåårig.

Förslag på kommande aktiviteter
Ta bort gamla skyltar.
Bussturer.
Förslag till konstleder.
Marknadsföring vid olika evenemang.
Seminarier.

Vid pennan                                                                    Justeras

Ingalill Bengtsson                                                         Christer  Paulsson