Lyssna

Läs

Här i arboretet arbetar vi ständigt med omtanke om den biologiska mångfalden av alla arter, även om vi givetvis har mest fokus på träden och buskarna. I de geografiska delarna av arboretet vill vi på sikt visa upp natur-skogsliknande miljöer och en av de viktigaste komponenterna i alla typer av naturskogar (skogar opåverkade av människan) världen över, är död ved i form av stående (torrakor) och liggande (lågor) döda träd.

Den döda och multnande veden utgör livsmiljö för mängder av organismer, t.ex. lavar och vedsvampar. I dag har detta för dem nödvändiga substrat, blivit en bristvara på grund av modernt skogsbruk och annan mänsklig markanvändning.

Denna viktiga resurs försöker vi därför hela tiden bevara och återskapa i vårt arbete med skötseln av arboretet Vildväxande svenska träd måste hela tiden fällas för att det skall finnas tillräckligt med plats, ljus och näring, för de träd och buskar vi planterar. När vi fäller träd försöker vi så långt möjligt att skapa högstubbar och de fallna träden får oftast ligga kvar där de faller. Detta för att värna biologisk mångfald, men också för att efterlikna förhållandena där (oftast på ett brandfält) arterna vi planterar naturligt skulle ha grott.

Olika svampar som är knutna till döda träd brukar dyka upp redan efter ett par år på nyligen fallna träd. Inventeringar har också visat på ett ovanligt rikt insektsliv i arboretet; dessa insekter gynnas också av död ved och av vedsvamparna. Att det finns många insekter betyder i sin tur att det finns mat till ett stort antal fåglar, och arboretet är en av de bästa fågellokalerna i Umeåtrakten. Inte minst attraherar den döda veden hackspettar och alla svenska arter utom den sydliga gröngölingen ses årligen här.

 

På skyltar ute i arboretet och på vår hemsida finns mer information om vårt arbete med naturvård och biologisk mångfald, ett arbete som också stöds av Naturvårdsverket genom den lokala naturvårdssatsningen (LONA).

 

Stiftelsen Arboretum Norr bildades 1984 genom ett samarbete mellan Umeå kommun, SLU och Umeå universitet, i syfte att förvalta och utveckla arboretet, som då höll på att anläggas här i Baggböle. Utöver förvaltandet av denna och ett par mindre trädsamlingar är målet för verksamheten dels att hitta och testa arter och sorter som kan användas i norrländsk odling, dels att sprida kunskap om träd och buskar till studenter och en intresserad allmänhet.

Stiftelsen äger inget eget kapital utöver trädsamlingarna, varför vi är helt beroende av ekonomiskt stöd från våra stiftelsebildare och andra intressenter. Även från privatpersoner inkommer ekonomiska bidrag. För detta, samt för praktisk hjälp från vår vänförening och andra, är vi mycket tacksamma. Ett enkelt sätt att visa sitt stöd för vårt arbete är att gå med i vår vänförening (www.arboretumnorrsvanner.se). Man väljer själv om man vill bidra genom aktivt arbete eller bara stödja med sitt namn.

Du kan givetvis också ge ekonomiska bidrag direkt till stiftelsen. Bidrag emottages tacksamt på stiftelsens Swish: 123 132 37 73. På våra webbsidor www.arboretumnorr.se finner du mer information om Stiftelsen Arboretum Norr, vårt arbete och våra aboreta.

Den sällsynta och akut hotade Vitryggiga hack-spetten, Dendrocopos leucotos är en av alla de arter som gynnas av att vi i arboretet skapar högstubbar och lämnar stora mängder döda träd att naturligt brytas ned.
Den vitryggiga hack-spetten brukar vara en årligt återkommande gäst i Baggbölearboretet.
Framförallt är det hålen med kilformade kanter, vilka den lämnar efter sig under födosöket i levande och döda lövträd, som skvallrar om dess närvaro.
Sådana spår finns t.ex. i de träd och högstubbar som vi har sparat här nedan i skyltens riktning.