Om stiftelsen Natur- och Kulturvårdsleden i Umeälvens dalgång

Stiftelsen har till ändamål att verka för anläggande, utveckling och vård av en natur- och kulturvårdsled i Umeälvens dalgång inom Umeå kommun genom vilken verksamhetsområdets natur- och kulturvärden tas tillvara, levandegörs och förklaras samt att i detta syfte initiera, stimulera och samordna stiftares, markägares och andra intressenters verksamhet i området.

Projektens övergripande mål är att främja en hållbar utveckling med god lokal förankring. Detta ska göras genom att öka kunskapen om natur-, kultur- och friluftsvärden som finns längs Umeälvens dalgång från deltat upp till Brattby, bevara och informera om dessa samt göra området mera tillgängligt för allmänheten. Ideella organisationer och lokala föreningar ska ges goda möjligheter att engagera sig i projekten, delta i inventeringar, fältvandringar och skötsel.

Kontakta oss

Ordförande
Christer Paulsson
+46 70 55 176 11
christer.paulsson@umea.se

Projektledare
Lars Beckman
+4670 2611261
 lars.beckman@umea.se

Stiftelsen Natur- och Kulturvårdsleden i Umeälvens dalgång
c/o Christer Paulsson/Ume Älvdal
Hoppets gränd 6
903 34 Umeå

Firma

Stiftelsens firma är Stiftelsen Natur- och kulturvårdsleden i Umeälvens dalgång. (Ume Älvdal)

Om innehållet på webbplatsen

Texter och textkällor

Bildkällor

Lars Beckman

Karl Fahlgren
– Umeå sockens historia, Umeå 1970

Lantmäteriverket
– Historiska kartor

Länsstyrelsen i Västerbottens län

Björn Olsson
– Muntliga och skriftliga uppgifter om Gran och Grubbe

Umeå församling
– Husförhörslängder
– Mantalslängder

Umeå kommun
– Fakta om Umeå
– Inventeringar
– Stadsarkivet
– Stadsplaner
– Umeledens tidigare material
– Översiktsplaner

Västerbottens museum
– Kulturhistoriska undersökningar av byar i Umeå kommun
Tidskriften Västerbotten

Lars Beckman Ume Älvdal

Bengt-Åke Jonasson, Umeå Fritid

Ann-Margrethe Iseklint

Lars Lindh
– Flygbilder

Christer Paulsson Ume Älvdal

Västerbottens museum
– Fotoarkivet

Styrelsen och stiftelsen

Styrelsen

Ledamöter och ersättare
Ledamot för Umeå kommun: Christer Paulsson. Ordf
Ersättare Lennart Johansson v ordf

Ledamot för markägarna inom jordbruket och skogsbruket på norra älvstranden: Göran Andersson
Ersättare Ulf Säfsten

Ledamot för markägarna inom jord-och skogsbruket på södra älvstranden: Christer Lundström
Ersättare Vakant

Ledamot för Länsstyrelsen: Ludmilla Wieslander
Ersättare: Peter Jonsson

Ledamot för Vattenfall: Erik Forsgren
Ersättare Vakant

Ledamot för Umeå universitet och Lantbruksuniversitetet: Vakant
Ersättare Vakant

Ledamot för allmänheten: Björn Olsson
Ersättare Jenny Ferry

Firmatecknare
Christer Paulsson
Lennart Johansson