Norrfors

Du är här://Norrfors
Norrfors2018-08-28T15:40:56+00:00

Norrfors by är belägen 50-100 meter över havet och området kännetecknas av en kuperad terräng. Namnet syftar på de stora forsarna i Umeälven och bebyggelsen på älvens norra sida blev Norrfors och byn på södra sidan fick namnet Sörfors.

Vid Umeälven och Truthällorna, sydost om Norrfors fiskodling, finns Sveriges nordligaste plats med hällristningar. Hela 54 stycken hällristningar föreställande båtar, älgar (27 stycken), människofigurer och skålgropar. Älgarna är avbildade i profil med något som liknar inre skelett och organ. Hällristningarna upptäcktes 1984 av en grupp arkeologistuderande.

Norrfors består sedan 1600-talet av två områden, åtskilda av Idebäcken. Västra delen av byn är sannolikt den äldsta och ligger på ett slättområde. Den östra delen har emellertid lidbebyggelse.

De äldre byområdena har bevarat sin karaktär av jordbruksbyar. Förtätad bebyggelse har växt fram kring Brännlands station, anlagd vid bibanan Vännäs-Umeå i början av 1900-talet.

Under 1900-talet har ny bebyggelse tillkommit längs Kassjövägen och i området Solgård.

Norrfors kraftstation vid Brännland byggdes 1924-1926 av statliga vattenfall. Driften upphörde 1958 då Stornorrfors kraftstation var klar.

I Norrfors finns också Stornorrfors fiskodling. Denna har dock besöksförbud på grund av smittoriskerna och kan alltså inte besökas. Aktiviteter kring Stornorrfors kraftverk informeras om i annonser i ortspressen.

Besöksmål & sevärdheter

Laxtrappan med laxhoppet

Under sommaren och hösten 2018 är tyvärr området inte tillgängligt för besök på grund av omfattande markarbeten. Möjlighet torde dock finnas att besöka trappan från andra hållet. Parkering sker lämpligast vid fiskodlingen.

Passa också på att besöka ”tidsresan” på samma plats.

Vid ”Laxhoppet” kan du få syn på både lax och havsöring på väg upp till sina lekplatser i Vindelälven och Umeälven.

Det finns starkt engagemang för att förbättra fiskens vandring och möjligheter till lek. Detta har bland annat resulterat i en av Europas modernaste fisktrappor.

Följ laxens och havsöringens väg upp i laxtrappan och läs mer om Stornorrfors och pågående projekt på webb-platsen fiskevatten.vattenfall.se

Hällristningar

Upplev historiens vingslag vid ett besök vid hällristningarna i Norrfors. De över 50 bilderna är omkring 5000 år gamla och är Sveriges nordligaste.

Cykla dit via den älvsnära leden, ca 15 km uppströms. Här finns en ”Tidsresa” från nutid till stenåldern. Detta är en utmärkt plats för en historielektion med barnen samtidigt med fikapausen på klipporna.

Den röda färgen har ett pedagogiskt syfte att lyfta fram en del figurer, men länsstyrelsen har varit tveksam till att fortsätta fylla i med färg. Ursprungligen har det alltså inte varit ifyllt med färg.

Läs mer om hällristningar och hällbilder.

Tidsresan till hällristningarna

Tidsresan är en vandring bakåt i historien, ända bort till stenåldern för 4.000-5.000 år sedan. Träspången fram till hällristningarna fungerar som en tidsaxel. Årtalsskyltar, regentskyltar och händelseskyltar hjälper dig att orientera dig i tiden.

För varje meter förflyttar du dig 33 år tillbaka i tiden.

Historia & kuriosa

Norrfors sågverk

Norrfors byamän fick redan 1768 tillstånd att uppföra en grovbladig husbehovssåg för sågning av bräder ur timmer från egna skogar. Rätten utökades senare till att gälla även köpetimmer från Vännfors, Selet och Rödå.

1791 ändrades den grovbladiga sågen till finbladig med sågningsrätt för dels 300 egna träd och dels 900 träd från utsynta skogar.

En andra finbladig såg upprättades 1786 då en handlare från Umeå, Olof Tjärnström fick tillstånd för en finbladig såg med ram i Norrfors.

1850 förvärvade Dickson & Co den andra Norrforssågen och privilegierna med undantag för en ram som lämnades för byamännens avtalade sågning.

Bondesågningen i Norrfors pågick till 1870-talet och på 1890-talet anlades en kvarn på sågverksplatsen.

Vällingklockan från Norrfors sågverk finns på Folkrörelsearkivet och ägs av Umeå flottningsförening.